Teated

« Tagasi

Kambja aleviku Põllu tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kambja Vallavalitsus võttis 02.03.2023 korraldusega nr 1430 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kambja alevikus asuva Põllu tn 5 maaüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalust elamumaa sihtotstarbega Põllu tn 5 maaüksuse jagamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääsud, parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus, haljastus ja heakord.

Planeeritava ala pindala on u 1 ha.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Põllu tn 5 maaüksusest kaks elamumaa krunti, millele on kavandatud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh üks üksikelamu ja kaks abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kokku kuni 500 m² ning lubatud maksimaalne kõrgus elamul kuni 8,5 m ja abihoonetel kuni 6 m. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.03.2023 kuni 05.04.2023 Kambja vallavalitsuse teenuskeskuses (Kesk 2, Kambja alevik) ning Kambja vallaveebis: