Sotsiaalteenused

5.01.18

Koduteenused

Koduteenus (edaspidi teenus) on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.

Teenuste osutamisega seotud kulud kaetakse Kambja valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

Teenust saavad taotleda pensioniealised või puudega isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ning:

 • kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või
 • kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid viimastel ei ole võimalik või nende materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

Teenust saavad taotleda terviserikke või operatsioonijärgsel perioodil ajutist koduteenust vajavad tööealised isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald.

Teenust ei osutata isikutele, kelle igapäevane elu harjumuspärases keskkonnas on rahuldavalt korraldatud ja täiendavat tugiteenust ei vaja.

Koduabiteenused:

 • kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel);
 • vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel);
 • olmejäätmete väljaviimine;
 • toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
 • eluatoa ja köögi esmane koristamine isikule kuuluvate vahenditega kuni kaks korda kuus;
 • abi toidu valmistamisel ja vajadusel nõude pesemisel;
 • abistamine pesemisel või kliendi pesemisvõimaluste korraldamisel.

Tugiteenused:

 • riiete pesemise korraldamine;
 • elektri-, gaasi- ja veenäitude teatamine;
 • kommunaal- ja muude maksete tasumine;
 • abistamine asjaajamisel ametiasutuses või vajalike dokumentide vormistamisel;
 • abivajaja saatmine ametiasutustes;
 • sotsiaalalase transporditeenuse osutamine.

Teenuse osutamise kord on sätestatud Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määrusega nr 8 "Koduteenuste osutamise kord"

 

Teenused mida osutatakse üksnes endise Kambja valla maaalal:

Teenuste osutamise tingimused ja kord on kehtestaud Kambja vallavolikogu määrusega "Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord".

Sotsiaalteenust on üldjuhul õigus taotleda ja osutada inimesele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald (endise Kambja valla maaalal).

Teenust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka tema eestkostja, hooldaja või muu isik.

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamise eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel.

Nõustamisteenus on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas.

Nõustamist osutatakse tasuta teenusena vallavalitsuse sotsiaalnõuniku või sotsiaaltöötaja igapäevase töö käigustoimetulekuraskustes isikutele ja peredele, puuetega isikutele, töötutele, kinnipidamiskohast vabanenud isikutele ja teistele abi vajavatele isikutele.

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on ravi- või rehabilitatsiooniasutuse, ametiasutuse või mõne muu isikule vajaliku asutuse külastamiseks osutatav ühe- või mitmekordne teenus. Teenuse eesmärk on tagada isikule sõiduki kasutamise võimalus avalike teenuste kasutamiseks.

Teenust osutatakse tasuta isikutele, kes vajavad haigusest, puudest või vanadusest tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik:

 • kasutada ühistransporti või
 • kasutada isiklikku sõiduautot või
 • transporti iseseisvalt korraldada.

Transporditeenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud suulise või kirjaliku avalduse, milles on märgitud sõidu kuupäev, kellaaeg, marsruut ja otstarve.

Avalduse põhjendatuse osas teeb otsuse vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöötaja.

Sotsiaaltransporditeenust osutab vallavalitsuse autojuht-sotsiaaltöötaja.

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on inimese abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga inimese igapäevases elukeskkonnas.

Teenust on õigustatud saama:

 • pered/lapsevanemad (ka eestkostja, perekonnas hooldaja ja lapsendaja), kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
 • isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu (õnnetused, lein), mis oluliselt raskendab toimetulekut;
 • isikud, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järel;
 • pikaajalised töötud.

Tugiisikuteenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud avalduse.

Vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöötaja külastab kahe nädala jooksul avalduse saamisest teenuse soovija kodu, et selgitada välja tugiisikuteenuse vajadus, sagedus ja maht.

Teenuse vajaduse, sageduse ja mahu osas teeb otsuse vallavalitsus.

Tugiisik töötab teenusesaaja igapäevases elukeskkonnas, milleks võib olla isiku elukoht, lasteaed, kool või töökoht. Tugiisik võib kohtuda teenusesaajaga ka mujal mõlemale sobivas kohas või olla saatjaks väljaspool kodu jm.

Tugiisikuteenuse osutamise aluseks on kliendi, vallavalitsuse ja tugiisikuteenuse osutaja vahel sõlmitud kolmepoolne leping, milles märgitakse poolte õigused ja kohustused, teenuse eest tasumise kord, teenuse maksumus, tähtaeg ja muu vajalik.

Tugiisikuteenust osutab täisealine isik, kes on läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga ning kes sobib teenuse saajaga.

Hooldamine hoolekandeasutuses

Kambja vald toetab vajadusel eakate ja puudega isikute hooldamist hoolekandeasutustes.

Valla poolt osaliselt finantseeritavale üldhooldekoduteenusele ja statsionaarsele hooldusraviteenusele on õigus eakatel ja puudega isikutel, kes ei ole ise suutelised toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada koduteenustega ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse või majandusliku seisukorra tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma.

Hooldatav on kohustatud tasuma osa oma ülalpidamiskuludest hoolekandeasutuses tema igakuiste sissetulekute ulatuses arvestusega, et hooldatavale võib vajadusel jääda kätte kuni 15 eurot.

Valla poolt osaliselt finantseeritavale hooldusele hoolekandeasutusse paigutamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus. Vallavalitsus kontrollib taotluse asjaolusid, otsustab teenuse rahastamise ja sõlmib vastava lepingu.

Eluruumi tagamine

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Õigus eluruumi tagamise teenust taotleda on vähekindlustatud lastega peredel, tuleõnnetuses kodu kaotanud peredel, eakatel või puudega inimestel, kellel puuduvad perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustusega isikud, vanglast vabanenutel ja asenduskodust iseseisvasse ellu astunutel.

Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku avalduse.

Teenuseks kasutab kohalik omavalitsus munitsipaalomandis olevaid eluruume.

Vabade eluruumide olemasolul teeb sotsiaalosakond vallavalitsusele ettepaneku teenuse määramiseks, teenuse määramise otsustab vallavalitsus.

Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel eluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks tähtajaline üürileping.
 

Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamisteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule.

Võlanõustamisteenust taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab oma vajadust teenust saada.

Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Võlanõustamisteenus on isikule tasuta.