Segaolmejäätmed

2.02.22

 

Segaolmejäätmed on olmejäätmed, millest on liigiti kogumise läbi eraldatud suurem osa taaskasutatavaid jäätmeid.

Kuhu viia? 

Segaolmejäätmed pannakse segaolmejäätmete konteinerisse, mille olemasolu on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele. Konteinerit tühjendatakse korraldatud jäätmeveoga. Tasu eest saab segaolmejäätmeid ära anda ka jäätmejaamas.

Segaolmejäätmete mahutisse ei või panna:

 • tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
 • vedelaid jäätmeid;
 • ohtlikke jäätmeid;
 • käimlajäätmeid;
 • kogumiskaevude ja reoveepuhastuse setteid;
 • aineid ja esemeid, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat või mahutit või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;
 • taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud;
 • pakendijäätmeid;
 • probleemtooteid;
 • ehitus- ja lammutusjäätmeid;
 • tervishoiujäätmeid.

Pane tähele:

 • Liiva, tuhka ja pühkmeid võib paigutada mahutitesse, kui need vastavad jäätmevedaja kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jahtunud.
 • Kergesti lagunevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutitesse paberi- või kilekottidesse pakitult, et need ei levitaks lõhna ega määriks mahuteid.
 • Taaskasutatavad jäätmed, mille liigiti kogumine on korraldatud, tuleb panna ainult selleks ettenähtud mahutitesse või viia kogumiskohta.

Segaolmejäätmetest vabanemine toimub korraldatud jäätmeveo raames. 

Kambja valla haldusterritooriumil loetakse jäätmeseaduse alusel kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga liitunuks. 
 

Jäätmeveopiirkonnad Kambja vallas