Räni alevikus asuva Kristalli tn 2 kinnistu võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras

29.09.21

Kambja Vallavalitsus müüb Kambja vallas Räni alevikus asuvat Kristalli tn 2 kinnistut (registriosa 4200404, katastriüksus tunnusega 94901:005:1680 pindalaga 7823 m² sihtotstarbega elamumaa). Maaüksusel asub 6 korteriga elamu, mis oli kasutusel sotsiaalmajana. Hetkel ei ole maja enam elamiskõlblik. Kambja Vallavalitsuse 11.02.2021 korraldusega on algatatud Kristalli tn 2 maaüksusel detailplaneering eesmärgiga kaaluda Kristalli tn 2 maaüksuse jagamist 4 elamumaa, 1 sotsiaalmaa ja 1 transpordimaa krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Kinnistu alghind 250 000 eurot.

Enampakkumine on avalik ja sellest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud. Enampakkumiste esitamise tähtaeg on 14.10.21 kell 9.00 (laekumise aeg). Pakkumised esitatakse paberil aadressil Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa või elektrooniliselt e-postiaadressil vald@kambja.eeEnampakkumine toimub vastavalt korraldusega kehtestatud tingimustele.

Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Ülo Plakso (tel 5684 1034; ulo.plakso@kambja.ee).