Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

 

Kirjeldus

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine on olmejäätmete valdaja erandlik ja tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemise kohustusest.

 Vallavalitsus võib vabastada olmejäätmete valdaja erandkorras tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga liitumisest tema põhjendatud vormikohase taotluse alusel järgmistel juhtudel:

  • kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
  • suveperioodil elava või asuva jäätmevaldaja kuni viieks aastaks talveperioodiks. Talveperioodiks loetakse ajavahemikku alates 1. oktoobrist kuni 30. aprillini;
  • kui jäätmevaldaja kasutab oma olmejäätmete kogumiseks presskonteinerit.

Kinnituskohustus

Korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks loetud jäätmetevaldaja esitab üks kord aastas hiljemalt 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Olmejäätmete valdaja, kes ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Vallavalitsus teavitab avalduse esitajat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest või avalduse tagasilükkamisest ning jäätmevedajat olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemisest ja selle tähtajast.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema mitteliitunuks lugemise aluseks olnud asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates jäätmevaldajale nende asjaolude teatavaks saamisest.

Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine lõpeb vallavalitsuse korralduses fikseeritud tähtaja möödumisel. Jäätmevaldajal on õigus esitada uus avaldus.

Vallavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmetevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine kui jäätmetevaldaja on esitanud valeandmeid.

 

Taotlemine

Liitumisest vabastamiseks tuleb esitada taotlus kas veebilehe e-vormilt  või kohapeal.

 

Taotlemine e-taotlusega

 

 E-vormide täitmiseks peate olema sisseloginud (peamenüü: LOGI SISSE).

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Selleks on vajalik kehtiv elektrooniline isikutuvastuse võimalus, milleks sobivad ID-kaart või Mobiil-ID.

Vormi täitma asudes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, kus on kirjas Teie ja lapse andmed. Kui kuvatakse mitme lapse andmed, siis jätke vormi lahrisse alles vaid selle lapse andmed kelle alusel taotlust vormistate.

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.
  Jälgige vormi täitmise kulgu! 
Taotlus on esitatud korrektselt kui Te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.
 

Taotlemine kohapeal

Vormid:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Vormi saab ka Ülenurme või Kambja vallamaja kantseleist. 

Esitage taotlus vallamaja kantseleis registripidaja-sekretärile. Soovitav on kaasa võtta isikut tõendavat dokument.

Vormi võib täita ka arvutis ja saata see digitaalselt allkirjastatult üld e-postiaadressile.

 

Kestvus

Vallavalitsus teavitab avalduse esitajat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest või avalduse tagasilükkamisest ning jäätmevedajat olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemisest ja selle tähtajast.

 

Õigusaktid

 

 

Taotlustega seotud küsimuste korral pöörduda: