« Tagasi

Tõrvandi aleviku Näki tee 1 maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Kambja vallavalitsuse poole pöördusid Näki tee 1 (28301:001:0099) maaüksuse omanikud detailplaneeringu algatamise ettepanekuga.Detailplaneeringu algatamise ettepanekus soovitakse maaüksus jagada kolmeks elamukrundiks ja määrata ehitusõigus elamute projekteerimiseks. 

Ülenurme valla üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Kambja vallavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 646 algatati Tõrvandi aleviku Näki tee 1 detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeerimismenetluse käigus suurendati planeeringuala osaliselt ka Saluse maaüksusele (u 4400 m²). Seega sai planeeringu eesmärgiks Näki tee 1 maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks ning lisaks ühe krundi moodustamine Saluse maaüksusest (u 4400 m²). Kambja vallavalitsus nõustus planeeringuala laiendamisega ning ei pidanud vajalikuks lähteseisukohtade muutmist.

Detailplaneeringu lahendusega on planeeringuala jagatud viieks eraldiseisvaks maaüksuseks: kolm elamumaa krunti Näki tee 1 maaüksusest, üks transpordimaa krunt Näki tee 1 maaüksusest ja üks maatulundusmaa krunt Saluse maaüksusest. Elamumaa kruntidele on määratud ehitusõigused ja arhitektuursed tingimused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks.

Planeeringualal asub looduskaitsealuse III kategooria taimede (kahelehine käokeel) kasvuala. Detailplaneeringu esimene lahendus oli vastuolus looduskaitseseaduse § 55 lõikega 8, mille kohaselt oleks planeeringu elluviimisel kasvukoht suure tõenäosusega hävinenud. Koostöös Keskkonnaametiga saavutati planeeringulahendus, mille kohaselt on täidetud looduskaitseseaduse § 55 lõike 8 tingimused.

Planeerimisseaduse § 133 alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. Arvamuse avaldamiseks määrati tähtaeg, milleks oli 17.11.2019. Tähtaegselt avaldasid arvamust kaks isikut, kes leidsid, et neil ei ole vastuväiteid ega ettepanekuid arvamuse avaldamiseks esitatud detailplaneeringu lahendusele. Teised isikud detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust ei avaldanud. Kuna ülejäänud isikud oma arvamust ei avaldanud, siis vastavalt planeerimisseadusele eeldas Kambja vallavalitsus, et arvamuse andja ei soovi selle kohta arvamust avaldada ning nõustub esitatud detailplaneeringu lahendusega (planeerimisseadus § 133 lg 2).

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsuse 12.12.2019 korraldusega nr 1563 võeti vastu Tõrvandi alevikus asuva Näki tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning korraldadatakse avalik väljapanek.

 

Avalik väljapanek

Tõrvandi alevikus asuva Näki tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 08.01.2020 – 22.01.2020 Kambja vallamajas ja vallaveebis. Avaliku väljapaneku kestel ettepanekuid, märkuseid ega vastuväiteid ei esitatud.

 

Kehtestamine

Tõrvandi alevikus asuva Näki tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 02.04.2020 korraldusega nr 1802.