« Tagasi

Talvikese külas asuva Tuuletee maaüksuse ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Tuuletee maaüksuse omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Talvikese külas asuval Tuuletee maaüksusel (kü tunnus 28301:001:0125).

Kambja allavalitsus algatas 03.09.2020. a korraldusega nr 2110 Talvikese külas asuva Tuuletee maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse kolm elamumaa krunti ja üks transpordimaa krunt. Elamumaa kruntidele on planeeritud ehitusõigus kuni 3 hoone püstitamiseks (sh üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kaks kuni 6 m kõrgust abihoonet), mille ehitisealune pind on kokku kuni 450 m². Üks planeeritud transpordimaa krunt tagab ligipääsu elamumaa kruntidele. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Planeeritava ala pindala on ca 3 ha.

Kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Kambja valla territooriumil on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud nn valge ala ehk säilib olemasolev maakasutus. Lisaks asub planeeringuala kohaliku tähtsusega rohevõrgustikus-tugialal. Detailplaneeringu koostamisel on tagatud rohevõrgustiku toimimine vastavalt üldplaneeringus sätestatud tingimustele. 

Detailplaneering on kooskõlastatud muinsuskaitseametiga, päästeametiga, transpordiametiga ning tehnovõrgu valdajatega. Arvamuse avaldamise perioodil piirinaabrid arvamusi ei esitanud.

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsus võttis detailplaneeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule 18.11.2021 korraldusega nr 3589.

 

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 09.12.2021 kuni 23.12.2021 Kambja vallamajas aadressiga Pargi 2, Ülenurme alevik ja Kambja vallamajas aadressiga Kesk 2, Kambja alevik ning Kambja vallaveebis. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil vastuväiteid, ettepanekuid ega arvamusi ei esitatud.

 

Kehtestamine

Talvikese külas asuva Tuuletee maaüksuse (kü tunnus 28301:001:0125) ja lähiala detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 27.01.2022 korraldusega nr 95.

Detailplaneering: