« Tagasi

Sulu külas asuva Künka maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Planeeringuala pindala: u 0,75 ha.

Algatamine: Kambja vallavalitsuse 04.11.2021 korraldus nr 3543

Vastuvõtmine: Kambja vallavalitsuse 27.04.2022 korraldus nr 417

Avalik väljapanek:  24.05–07.06.2022

Kehtestamine: Kambja vallavalitsuse 16.06.2022 korraldus nr 580

Planeeringu lahendus:  Künka  DP | zip | 4,56MB

Menetlus: Planeeringu toimik

 

Planeeringulahendusega on Künka maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa. Krundile on kavandatud ehitusõigus kuni nelja hoone püstitamiseks (sh üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kolm kuni 6 m kõrgust abihoonet), mille ehitisealune pind on kokku kuni 600 m². Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud nn valge ala ehk säilib olemasolev maakasutus. Lisaks asub planeeringuala riikliku tähtsusega väärtuslikul maastikul. 

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, transpordiametiga ning tehnovõrgu valdajatega. Planeeringulahendusele isikute (piirinaabrite) poolt arvamusi ei esitatud. Avaliku väljapaneku kestel ei esitatud lahenduse osas ettepanekuid-seisukohti-arvamusi.