« Tagasi

Sulu külas asuva Järvesoo tee 3 maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Detailplaneering algatati Kambja vallavalitsuse 09.09.2021 korraldusega nr 3344 „Sulu külas asuva Järvesoo tee 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".

Kambja vallavalitsusele esitati detailplaneeringu algatamise ettepanek Sulu külas asuvale Järvesoo tee 3 maaüksusele. Järvesoo tee 3 maaüksusel kehtib Uue-Järve, Järveoru, Järvemäe, Kasemäe, Kraavi maaüksuste ja lähiala detailplaneering.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda eelnimetatud planeeringu alusel moodustatud Järvesoo tee 3 maaüksuse kehtivat ehitusõiguse – hoonestusala muutmist. Hoonestusala muutmisel suurenevad varem planeeritud hoonestusalade vahekaugused veelgi. Samuti tuleb planeeringuga anda ahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele, heakorrale.

Planeeringuala pindala on u 3,27 ha.

Taotletav tegevus on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Kambja valla territooriumil. Kavandatav tegevus ei ole vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. Samuti pole kavandatav tegevus eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2-4 sätestatust. Kavandatav tegevus ei kuulu ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" alla. Seega ei ole antud juhul kavandatud tegevuse puhul kohustuslik keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine ega ka selle tarbeks eelhinnangu koostamine, mistõttu pole võimalik ega vajalik KSH algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Detailplaneeringu lahendus esitati ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg milleks oli 29.11.2021. Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga ning tehnovõrgu valdajatega. Planeeringulahendusele isikute (piirinaabrite) poolt arvamusi ei esitatud.

Vastuvõtmine

Detailplaneering on võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallavalitsuse 02.12.2021 korraldusega nr 3663.

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus  27.12.2021 – 09.01.2022 Kambja vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme alevik) ning Kambja vallaveebis. Väljapaneku käigus ei esitatud planeeringulahendusele ettepanekuid.

Kehtsetamine

Detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsus 13.01.2022 korraldusega nr 44.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub varem kehtestatud detailplaneering (Uue-Järve, Järveoru, Järvemäe, Kasemäe, Kraavi maaüksuste ja lähiala detailplaneering) planeeringuala ulatuses kehtetuks.