« Tagasi

Soinaste külas asuva Rehepapi tee 12 maaüksuse detailplaneering

Planeeringu lahendus:

Planeeringu toimik

Planeeritava ala pindala on u 1 ha.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Rehepapi tee 12 maaüksusest kaks elamumaa ja kaks üldkasutatava maa krunti. Kruntidele POS 1 ja POS 2 on kavandatud ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks (sh üks korterelamu ja üks abihoone, mille suurim lubatud ehitisealune pind kokku on kuni 900 m²). POS 1 ja POS 2 kruntidele on kavandanud ehitusõigus kuni 9 korteriga korterelamu ja abihoone püstitamiseks (sh korterelamu kõrgus kuni 8,5 m ja abihoone kõrgus kuni 6 m). Planeeringuga on ette nähtud POS 4 krundi sisustamine. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil, mille kohaselt on maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud elamumaa.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga ning tehnovõrkude valdajatega.

Kehtestamine

Soinaste külas asuva Rehepapi tee 12 maaüksuse detailplaneering on kehtestatud Kambja vallavalitsuse 19.10.2022 korraldusega nr 966.

Algatamine

Kambja vallavalitsusele esitati detailplaneeringu algatamise ettepanek Soinaste külas asuva Rehepapi tee 12 maaüksusele (kü tunnus 28301:001:1047). 

Kambja vallavalitsus algatas 20.01.2022 korraldusega nr 69 Soinaste külas asuva Rehepapi tee 12 maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Detailplaneeringu lahendus esitati ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmise tähtaeg oli 16.07.2022. Planeeringulahendusele ei esitatud isikute (piirinaabrite) poolt arvamuse andmise perioodil arvamusi-seisukohti-ettepanekuid. Detailplaneering kooskõlastati päästeametiga ning tehnovõrgu valdajatega.

Vastuvõtmine

Soinaste külas asuva Rehepapi tee 12 maaüksuse detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallavalitsuse 26.07.2022 korraldusega nr 687.

Avalik väljapanek

Planeeringuga sai tutvuda ja selle kohta ettepanekuid teha 22.08–04.09.2022. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil vastuväiteid-ettepanekuid-arvamusi ei esitatud.