« Tagasi

Soinaste küla Juhani maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Kambja vallavalitsusele esitati detailplaneeringu algatamise ettepanek sooviga planeerida Juhani kinnistule tootmis- ja laohooned. Kambja valla endise Ülenurme valla osa üldplaneeringuga on käsitletav ala määratud perspektiivseks elamumaaks ning detailplaneeringuga soovitakse muuta valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud maaüksuse omanik aktsiaselts Respo Haagised esindaja, kellel on plaanis tootmistegevust laiendada. Kambja vallavolikogu 21.05.2019 otsusega nr 75 algatati maaüksuse detailplaneeringu koostamine, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ning otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust. Planeerimisseaduse alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks isikutele (sh piirinaabrid), kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse avaldamiseks määratud tähtajaks arvamusi ja vastuväiteid ei esitatud.

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavolikogu 21.01.2020 otsusega nr 97 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. 

 

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimud ajavahemikul 10.02.2020 kuni 11.03.2020 Kambja vallamajas ja Kambja vallaveebis siinsel leheküljel. Planeeringu avalikul väljapanekul arvamusi ei esitatud.

 

Heakskiitmine

Detailplaneering, kui valla üldplaneeringut muutev planeering, on heaks kiidetud rahandusministeeriumi (riigihaldus) poolt.  

 

Kehtestamine

Kambja vallavolikogu kehtestas Juhani maaüksuse detailplaneeringu  26.05.2020 otsusega nr 110.

 


Planeeringu dokumendid pakina:

Juhani_maaüksuse_DP.asice