« Tagasi

Soinaste küla Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park maaüksuste detailplaneering

 

Algatamine

Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park maaüksuste omanikud avaldasid soovi detailplaneeringu algatamiseks ning soovivad planeeringualale elamumaa sihtotstarbega krunte. Kambja vallavolikogu kehtestas 13.11.2018 otsusega nr 51 Kambja valla üldplaneeringu endise Ülenurme valla osa kohta, millega on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Kambja vallavalitsus algatas 10.01.2019.a korraldusega nr 849 Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park maaüksuste detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Sama korraldusega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringu eesmärgiks oli kaaluda ala elamumaa kruntideks jagamist ning kruntidele ehitusõiguse määramine korterelamute, ridaelamute, kahe korteriga elamute, ühe korteriga elamute ja abihoonete ning ärihoonete projekteerimiseks ja püstitamiseks. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumi osas. Rehepapi tee 10 osas ei ole kehtivat detailplaneeringut. Saia ja Saia park maaüksuste osas kehtib Soinaste külas asuva Saia, Johannese I, Johannese -2, -3, -4 ja Johannese -6 kinnistute ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Ülenurme Vallavolikogu 26.03.2013.a otsusega nr 15). 

Planeerimise käigus loobuti kortermajade ja ärihoonete planeerimisest. Planeeringu koostamisega muudetakse kehtivat detailplaneeringut Saia ja Saia park maaüksuste osas. Planeeringu lahendusega on tagatud, et säilib ülejäänud osas võimalus kehtivat detailplaneeirngut realiseerida.

Planeerimisseaduse alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. Arvamuse avaldamiseks määrati tähtaeg, milleks oli 04.12.2019. Kaks piirinaabrit avaldasid planeeringulahenduse kohta arvamust. Üks naabritest võttis oma arvamuse tagasi ning kinnitas, et ei oma vastuväiteid detailplaneeirngu lahendusele. Teise arvamuse kohta koostas Kambja vallavalitsus oma seisukohad ning edastas need arvamuse avaldajale. Kambja vallavalitsus leidis, et arvamuste kohaselt ei vaja detailplaneering lahenduse muutmist ega täpsustamist ning otsutas jätkata planeeringu menetlemisega.

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsuse 31.01.2020 korraldusega nr 1645 võeti detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule.

 

Avalik väljapanek

Väljapanek toimus 25.02. – 10.03.2020 Kambja vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme) ning Kambja vallaveebis siinsel lehelküljel. Avalikul väljapaneku kestel ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid ei esitatud.

 

Kehtestamine

Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park maaüksuste detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 02.04.2020 korraldusega nr 1801.