« Tagasi

Reola küla Varese maaüksuse (94901:009:0395) ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Varese maaüksuse omanik Meander Kinnisvara OÜ (reg kood 14283208) esindaja Karl Jakobson esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Reola külas asuvale Varese maaüksusele (kü tunnus 94901:009:0395).

Reola külas asuva Varese maaüksuse (kü tunnus 94901:009:0395) ja lähiala detailplaneering on algatatud ja lähteseisukohad kinnitatud ning keskkonnamõju strateegilise hindamine mittealgatatud Kambja vallavalitsuse 06.08.2020 korraldusega nr 2060.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust muuta maaüksuse sihtotstarvet maatulundusmaast äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse ning arhitektuursete tingimuste määramist äri- ja tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Varese maaüksuse olemasolev maakasutuse sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Vastavalt kehtivale Kambja valla üldplaneeringule endise Ülenurme valla territooriumil on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud äri- ja tootmismaa. Planeeringualale on juurdepääs tagatud olemasolevalt kohaliku Reola-Lennuvälja tee kaudu. Planeeritava ala pindala on 3,27 ha (planeeringu koostamisel võib planeeringuala pind muutuda).

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt on maaüksusele määratud äri- ja tootmismaa sihtotstarve ning määratud ehitusõigus 10 äri- ja/või tootmishoone ehitamiseks (kõrgusega kuni 12 m, kuni 2-korruselised hooned, ehitisealune pind kuni 15 000 m2 (kõik hooned kokku). Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. 

Planeerimisseaduse § 133 alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse avaldamiseks määrati tähtaeg 05.05.2021. a.

Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. Maa-amet ning põllumajandus- ja toiduamet kooskõlastasid planeeringu märkustega. Planeerija viis sisse vastavad täiendused planeeringusse. Märkused olid tehnilist laadi ning ei muutnud detailplaneeringu lahendust 

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsuse 27.05.2021 korraldusega nr 2948 võeti Varese maaüksuse detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule.

 

Avalik väljapanek

Varese maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.–29.06.2021 asukohaga Kambja Vallavalitsuse kantselei (Pargi 2, Ülenurme) ning Kambja vallaveebis. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil vastuväiteid, ettepanekuid ega arvamusi ei esitatud.

 

Kehtestamine

Detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 18.11.2021 korraldusega nr 3588.