« Tagasi

Räni aleviku Räniküla tn 5 maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Detailplaneering algatati Kambja vallavalitsuse 15.04.2021 korraldusega nr 2809.

Detailplaneeringu eesmärgiks oli kaaluda Räniküla tn 5 maaüksuse jagamist kaheks elamumaa krundiks ning tekkivale uuele krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.  

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil, mille kohaselt on maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud elamumaa. Planeeritava ala pindala on ca 0,24 ha.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse kaks elamumaa krunti. Moodustatavatele elamumaa kruntidele on planeeritud ehitusõigus kuni 2 hoone püstitamiseks (sh üks kuni 8 m kõrgune üksikelamu ja üks kuni 6 m kõrgune abihoone), mille ehitisealune pind on kokku kuni 300 m². Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.  

Planeerimisseaduse § 133 alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg milleks oli 01.12.2021. 

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga ning tehnovõrgu valdajatega.

Planeeringulahendusele isikute (piirinaabrite) poolt arvamusi ei esitatud.

Vastuvõtmine

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallavalitsuse 16.12.2021 korraldusega nr 3704.

Väljapanek

Detailplaneeringu väljapanek toimus 17.–30.01.2022. Detailplaneeringuga sai tutvuda Kambja vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme) ning Kambja vallaveebis siinsel leheküljel. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil vastuväiteid, ettepanekuid ega arvamusi ei esitatud.

Kehtestamine

Räni alevikus asuva Räniküla tn 5  maaüksuse detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 13.04.2022 korraldusega nr 370.

Planeeringu materjalid: