« Tagasi

Räni aleviku Kogre tee 1 (94901:005:1712) maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Ülenurme vallavalitsuse poole pöördus Räni alevikus asuva Kogre tee 1 (94901:005:1712) maaüksuse omanik detailplaneeringu algatamise taotlusega. Detailplaneeringu algatamise ettepanekus soovitakse maaüksus planeerida ärimaaks. Ülenurme valla üldplaneeringuga oli detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas.

Ülenurme vallavalitsus algatas Kogre tee 1 detailplaneeringu 11.06.2015 korraldusega nr 164. Planeeringu eesmärk on kinnistule ehitustingimuste määramine ärihoonete projekteerimiseks, maa sihtotstarbe muutmine ning lahenduse andmine juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeringuala määratud perspektiivseks ärimaaks, täpsemalt kaubanduskeskuse alaks. Detailplaneering on saadetud arvamuse avaldamiseks piirinaabritele ja kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud riigiasutustega.
 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsuse 05.09.2019 korraldusega nr 1325 võeti planeering vastu ja korraldati avaliku väljapaneku läbiviimine.
 

Avalik väljapanek

Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.-14.10.2019 Kambja vallamajas ja Kambja valla veebis siinsel leheküljel.

 

Kehtestamine

Räni alevikus asuva Kogre tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 22.11.2019 korraldusega nr 1515.


 

Planeeringu materjalid: