« Tagasi

Räni aleviku Kassisilma tn 3 maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Kambja vallavalitsusele on esitatud Räni alevikus asuva Kassisilma tn 3 maaüksuse (94901:005:1456) detailplaneeringu algatamise ettepanek, millega soovitakse määrata ehitustingimused olemasoleva hoone laiendamiseks. Kambja valla endise Ülenurme valla territooriumi osa kohta koostatud üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas. 

Kambja vallavalitsus algatas 22.08.2019. a korraldusega nr 1290 Räni alevikus asuva Kassisilma tn 3 maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Sama korraldusega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Põllu kinnistu lõunapoolse osa detailplaneeringut Kassisilma tn 3 krundil ehitusaluse pinna osas. Krundi täisehituse protsenti soovitakse suurendada kuni 40% krundi pindalast. Detailplaneeirngu kohaselt on suurimaks ehitusaluseks pinnaks määratud 30% krundi pindalast. Ülejäänud osas võetakse aluseks kehtiv Põllu kinnistu lõunapoolse osa detailplaneering. Planeerimisseaduse alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabritele) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. Arvamuse avaldamiseks määrati tähtaeg, milleks oli 03.03.2020. Arvamusi detailplaneeringu lahenduse kohta ei laekunud. Kuna isikud oma arvamust ei avaldanud, siis vastavalt planeerimisseadusele eeldas Kambja vallavalitsus, et arvamuse andja ei soovi selle kohta arvamust avaldada ning nõustub esitatud detailplaneeringu lahendusega.

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsuse 05.03.2020 korraldusega nr 1742 võeti maaüksuse detailplaneering vastu ja kehtestati väljapanek.

 

Avalik väljapanek

Seoses eriolukorraga kehtestas Kambja vallavalitsus 26.03.2020 korraldusega nr 1783 uue avaliku väljapaneku ajavahemikul 15.04.2020 – 28.04.2020 ainult elektrooniliselt Kambja vallaveebis siin leheküljel. Avaliku väljapaneku kestel ettepanekuid, märkuseid ega vastuväiteid ei esitatud.

 

Kehtestamine

Räni alevikus asuva Kassisilma tn 3 maaüksuse detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 14.05.2020 korraldusega nr 1880.

 

Planeeringu dokumendid: