« Tagasi

Räni alevikus asuva Aida maaüksuse ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneering

 

Planeeringu lahendus:

Räni alevikus asuva Aida maaüksuse ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneering on kehtestatud 23.11.2022 korraldusega nr 1119.

Planeeringuala suurus on ca 8 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Aida maaüksusest elamumaa kruntide moodustamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute, kahe korteriga elamute, ridaelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga antakse lahendus ka juurdepääsudele, parkimiskorraldusele, tehnovõrkudega varustatusele, haljastusele (sh sotsiaalmaa krundi moodustamine) ja heakorrale ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.  

Planeeringulahendus on kooskõlas üldplaneeringuga, mille kohaselt on Aida maaüksusel maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud elamumaa.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Aida maaüksusest elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa krundid. Samuti on antud lahendus Kivimetsa tee laiendamiseks. Kruntidele POS 1-POS 9 ja POS 11-POS 19 on kavandatud ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks (sh üks üksikelamu ja üks abihoone). Kruntidele POS 20-Pos 27 on kavandatud alternatiivne ehitusõigus üksik- või kaksikelamute püstitamiseks (sh üks üksik- või kaksikelamu ja üks abihoone). Kruntidele POS 28-POS 31 on kavandatud alternatiivne ehitusõigus üksik- või ridaelamute püstitamiseks. Üksikelamute alternatiivse lahenduse korral moodustuvad planeeritud ridaelamute kruntidest üksikelamu krundid (POS 28 kuni 2 üksikelamu krunti, POS 29-POS 31 kuni kolm üksikelamu krunti), millele on kavandatud ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks (sh üks üksikelamu ja üks abihoone). Ridaelamute ehitusõiguse realiseerimise korral on POS 28-POS 31 lubatud püstitada üks hoone ehk põhihoone. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Algatamine

Aida maaüksuse omanik Greenpoint OÜ (reg kood 11377794) esindaja esitas Kambja vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks Räni alevikus asuval Aida maaüksusel (kü tunnus 94901:005:1119).

Vallavalitsus algatas 03.10.2019 korraldusega nr 1399 Räni alevikus asuva Aida maaüksuse ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Detailplaneeringu lahendus esitati ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg 28.11.2021.  

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, põllumajandus- ja toiduametiga ning tehnovõrgu valdajatega.

Planeeringulahendusele esitati isikute (piirinaabrite) poolt arvamuse andmise perioodil arvamusi. Vallavalitsus on edastanud arvamuse andjatele omapoolsed seisukohad ning teavitanud detailplaneeringu menetluse jätkamisest. Esitatud arvamuste hulgas loetleti enamasti puudujääke seoses Loosi detailplaneeringu lahendusega, mida Aida maaüksuse detailplaneeringuga ei lahendata.  

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsus võttis Räni alevikus asuva Aida maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastu ning suunas avalikule väljapanekule 27.04.2022 korraldusega nr 416. *Väljapaneku kestust pikendati 21.06.2022 korraldusega nr 597.

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 25.05.-08.06.2022 Kambja vallavalitsuse kantseleis, teenuskeskuses ja vallaveebis. 

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil esitati planeeringulahenduse osas ettepanek. Esitatud seisukoht puudutas Kivimetsa tee laiendamiseks vajalikke äralõikeid teeäärsetest maaüksustest.

Avalik arutelu

31.08.2022 korraldas vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu, kus selgitati piirinaabritele Kivimetsa tee laiendamiseks tarvilike äralõigete protsessi ning täpsustati detailplaneeringu rakendamise majanduslike võimaluste peatükki. Seoses avalikul arutelul lahendatud küsimustega ei jäänud avaliku väljapaneku jooksul esitatud seisukohtade osas üles lahendamata märkusi.