« Tagasi

Õssu küla Eerika tee 19 (28301:001:0106) detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavalitsuse poole pöördus Õssu küla Eerika tee 19 (28301:001:0106) kaasomanik detailplaneeringu algatamise ettepanekuga.

Kambja vallavalitsuse 08.06.2018 korraldusega nr 453 otsustati algatada Õssu küla Eerika tee 19 detailplaneering ja kinnitada lähteülesanne ning mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse kuus elamumaa, üks transpordimaa ja üks sotsiaalmaa krunt. Elamumaa kruntidele on planeeritud ehitusõigus kuni 2 hoone püstitamiseks (sh üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja üks abihoone), mille ehitisealune pind on kokku kuni 250 m². Planeeritud elamukruntide suurused jäävad vahemikku 1570-2324 m². Üks planeeritud transpordimaa krunt tagab ligipääsu elamumaa kruntidele. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele ja heakorrale. Planeeritava ala pindala on ca 1,56 ha.

Kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud elamumaa. Seega on detailplaneeringu eesmärgid kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil.

Detailplaneering on kooskõlastatud transpordiametiga, päästeametiga, põllumajandus- ja toiduametiga ning tehnovõrgu valdajatega. 

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsuse 07.03.2019 korraldusega nr 966 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Õssu külas Eerika tee 19 kinnistu detailplaneering.
 

Väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.04 kuni 14.04.2019 Kambja vallamajas ja Kambja vallaveebis. Laekus ettepanekuid-arvamusi.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil esitati planeeringulahenduse osas ettepanekuid. Muuhulgas esitas ettepanekud naabermaaüksuse omanik KT-Invest OÜ, kes on Laikasküla maaüksuse detailplaneeringu huvitatud osapool. Avaliku väljapaneku järgselt korrigeeriti planeeringulahendust osaliselt. 

2021. aasta oktoobris on toimunud Eerika tee 19 maaüksuse omanikuvahetus. Huvitatud isik teatas, et soovib detailplaneeringu koostamist jätkata.

Kuna KT-Invest OÜ-l on detailplaneeringu realiseerimise aja osas eesmärgid võrreldes 2019. aastaga muutunud, siis esitati Kambja Vallavalitsusele 27.10.2021 avaldus, mille kohaselt võtab KT-Invest OÜ tagasi 2019. aastal esitatud ettepanekud, kuna Eerika tee 19 detailplaneeringu ala on võimalik liita KT-Invest OÜ poolt rajatava reoveekanalisatsiooni ning muude rajatavate tehnovõrkudega.

Seoses KT-Invest OÜ poolt tagasi võetud seisukohtadega ei jää avaliku väljapaneku jooksul esitatud seisukohtade osas üles lahendamata märkusi.

Kehtestamine

Detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 13.04.2022 korraldusega nr 371.

Dokumendid

Joonised:

Dokumendid digiallkirjastatud pakina: