« Tagasi

Lemmatsi küla Valli maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Ülenurme Vallavalitsus algatas 11.10.2016. a korraldusega nr 448 Lemmatsi külas asuva Valli maaüksuse detailplaneeringu, kinnistas lähteülesande ja otsustas mitte algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda maaüksuse jagamist elamumaa kruntideks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks Lisaks on detailplaneeringuga lahendatud juurdepääs planeeringualale (sh planeeringuala sisene liikluslahendus), haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustatusele.

Planeerimisseaduse alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. Arvamuse avaldamise tähtajaks määrati 28.06.2020.

Piirinaabrid esitasid oma arvamused detailplaneeringu lahenduse kohta. Osaliselt võeti esitatud arvamusi arvesse ja täpsustati detailplaneeringu lahendust. Osad arvamused jäeti arvestamata, kuna esitatud arvamused ei kuulu planeeringuga lahendatavate ülesannete hulka.

Vallavalitsus leidis, et pärast arvamuste avaldamise protsessi ning osaliselt detailplaneeringu täiendamist on mõistlik jätkata planeeringu menetlemisega. Samuti suunatakse avalikule väljapanekule arvamuste avaldamise faasis esitatud arvamused koos valla seisukohtadega.

Vastuvõtmine

Detailplaneering võeti vastu Kambja vallavalitsuse 11.02.2021 korraldusega nr 2570

Avalik väljapanek

Avalik väljapanek toimus 15.03. – 28.03.2021. Detailplaneeringuga sai tutvuda väljapaneku ajal Kambja vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme alevik).

Avaliku väljapaneku perioodil esitasid 3 piirinaabrit oma seisukohad detailplaneerinbgu kohta. Kokku esitati 9 märkust/ettepanekut.

18.05.2021 toimus Valli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu. Arutelul arutati esitatud ettepanekuid/märkusi ning arutelu tulemusel täiendati planeeringulahendust ning märkuste/ettepanekute esitajatel enam vastuväiteid planeeringulahendusele ei olnud.

Kehtestamine

Lemmatsi külas asuva Valli maaüksuse detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 01.07.2021 korraldusega nr 3110.