« Tagasi

Laane külas asuva Tammelehe maaüksuse ja lähiala detailplaneering

 

Laane külas asuva Tammelehe maaüksuse ja lähiala detailplaneering on kehtestatud Kambja vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 1251

Planeeringuala suurus on u 2 ha.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, kus on maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud nn valge ala ehk säilib olemasolev maakasutus. Maatulundusaladel on lubatud eluasemete rajamine hajaasustuse põhimõttel.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Tammelehe maaüksusest kaks elamumaa krunti, millele on kavandatud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh üks üksikelamu ja kaks abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kokku kuni 500 m² ning lubatud maksimaalne kõrgus elamul kuni 8,5 m ning abihoonel kuni 6 m. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeameti ja  põllumajandus- ja toiduametiga ning tehnovõrgu valdajatega.

Algatamine

Tammelehe maaüksuse omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Laane külas asuval Tammelehe maaüksusel (kü tunnus 94901:001:0219).

Kambja vallavalitsus algatas 04.11.2021 korraldusega nr 3542 Laane külas asuva Tammelehe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Planeerimisseaduse alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg 07.08.2022.

 Kooskõlastamise perioodi (30 päeva) jooksul ei edastanud päästeamet kooskõlastust ning seetõttu saadeti planeeringulahendus teistkordsele kooskõlastamisele ning määrati tähtaeg 25.08.2022. Kuna päästeameti kooskõlastust selleks ajaks ei edastatud, siis loetakse planeerimisseaduse § 133 lõike 2 alusel detailplaneering päästeameti poolt tingimuslikult kooskõlastatuks.

Planeeringulahendusele ei esitatud isikute (piirinaabrite) poolt arvamuse andmise perioodil arvamusi-seisukohti-ettepanekuid.

Vastuvõtmine

Kambja Vallavalitsus võttis 30.08.2022 korraldusega nr 770 detailplaneeringu vastu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul 22.09—04.10.2022 ei esitatud planeeringulahenduse osas vastuväiteid-ettepanekuid-arvamusi.