« Tagasi

Külitse alevikus asuva Haaviku maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavalitsus algatas 09.09.2021 korraldusega nr 3339 Külitse alevikus asuva Haaviku maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Haaviku maaüksusest üks elamumaa krunt (4690 m²), üks transpordimaa krunt (496 m²) ja üks maatulundusmaa krunt (23 728 m²). Tekkinud elamumaa krundile on planeeritud ehitusõigus kuni 4 hoone püstitamiseks (üks üksikelamu ja kuni kolm abihoonet). Detailplaneeringu koostamise käigus on seatud isiklik kasutusõigus Kambja valla kasuks detailplaneeringuga kavandatud avaliku kasutusega alale, mis asub Ropka järve ehituskeeluvööndis Haaviku maaüksusel. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Planeeritava ala pindala on ca 2,9 ha. Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, transpordiametiga ning tehnovõrgu valdajatega.

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsus võttis 03.03.2022 korraldusega nr 212 vastu detailplaneeringu ning suunas avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 22.03.-04.04.2022 Kambja vallavalitsuse kantseleis ja valla veebilehel. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil vastuväiteid, ettepanekuid ega arvamusi ei esitatud.

Kehtestamine

Külitse alevikus asuva Haaviku maaüksuse detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 27.04.2022 korraldusega nr 420

Detailplaneeringu materjalid: