Korraldatud jäätmevedu Kambja jäätmeveopiirkonnas

6.05.20

 

Kambja valla haldusterritooriumil loetakse jäätmeseaduse alusel kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Kambja vallaosa jäätmeveopiirkonnas toimub korraldatud jäätmevedu järgmistele jäätmeliikidele:

  • segaolmejäätmed;
  • vanapaber;
  • suurjäätmed.

Jäätmeveoteenust osutab AS Ragn-Sells. 

Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/iseteenindus;

Tartu kontor
Aadress: Sepa 26, 51013 Tartu
Telefon: 6060439
E-post: tartu@ragnsells.com
Avatud E-R 8.00-17.00

 

Leping

Ragn-Sells AS on sõlminud jäätmevaldajate registrisse kantud jäätmevaldajatega (kinnistuomanikega) lepingud.

Kui teil puudub allkirjastatud leping, siis võtke ühendust AS Ragn-Sells klienditeenindusega lepingu vormistamiseks või edastage andmed kodulehe kaudu https://www.ragnsells.ee/e-leping/.

 

Miinimumpakett

Jäätmeveo minimaalne sagedus:

  • tiheasustusega ja/või kompaktse hoonestusega aladel on vähemalt üks kord 4 nädala jooksul 
  • hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
     

Vabastuse saamine

Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik omavalitsus, kel on ainuõigus anda vabastusi või ühismahuti ning jäätmekoti kasutamise nõusolekuid. Taotluse blanket.
 

Veograafik

Teavitusega koos saatis AS Ragn-Sells uue veoperioodi veograafiku. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik, iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus. Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-kirjaga tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et olete AS-le Ragn-Sells edastanud oma e-postiaadressi ja isikukoodi).
 

Konteineri paigaldus

Konteineri paigaldus lepingu esmasel sõlmimisel toimub tasuta. Rendikonteineri äratoomine korraldatud jäätmeveo lepinguperioodi lõppedes toimub tasuta (lisandub konteineri pesemistasu vastavalt mahuti suurusele). Muul ajal toimub mahuti äratoomine vastavalt hinnakirjale. Konteineri vahetamine teist tüüpi mahuti vastu on kogu korraldatud jäätmeveo perioodi jooksul tasuline.
 

Kogumisvahendid ja tühjendussagedused

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid tuleb koguda eraldi jäätmemahutitesse. Vastavalt Kambja valla jäätmehoolduseeskirjale on korraldatud jäätmeveol kasutatavate konteinerite vähimad mõõtmed järgmised:

  • tiheasustusaladel 80 liitrine jäätmemahuti, mille tühjendussagedus võib olla mitte harvemini kui üks kord 4 nädala jooksul
  • hajaasustusaladel 240 liitrine jäätmemahuti, mille tühjendussagedus võib olla mitte harvemini, kui üks kord 12 nädala jooksul

Tiheasustusalal, Kambja vallavalitsuse nõustumisel, on võimalik jäätmeid ära anda üks kord 12 nädala jooksul, kui kinnistul on tagatud jäätmete kompostimine.
 

Vanapaberi jäätmed

Korraldatud jäätmeveo raames vanapaberi veoteenusega on Kambja vallaosa jäätmeveopiirkonnas kohustatud liituma on 10 ja enama korteriga elamud Kambja alevikus.

Kõigil teistel Kambja vallaosa jäätmevaldajatel on samuti õigus liituda paberi- ja kartongi kogumissüsteemiga.

Minimaalne vanapaberi kogumise konteiner maht on 600 liitrit.

 

AVALIKE PABERI- JA KARTONGI KONTEINERITE ASUKOHAD KAMBJA VALLAOSAS

Asukoha kirjeldus

Paber ja kartong

Konteineri maht, m3

Tühjendus-sagedus

Vana-Kuuste küla Kuuste kool (KP)

2,5

1 kord kuus

Lalli küla

Rebase kauplus (KP)

2,5

1 kord kuus

Suure-Kambja küla, S-Kambja bussipeatus (KP)

2,5

1 kord kuus

Virulase küla, Aarike HK (KP)

2,5

1 kord kuus

Suure-Kambja küla, Ojavere kinnistu tee ääres(KP)

2,5

1 kord kvartalis

Raanitsa (KP)

2,5

1 kord kvartalis

Koidu bussipeatus Pangodis (Pangodi -Vissi mnt algus)(KP)

2,5

1 kord kuus

Kammeri (KP)

2,5

1 kord kuus

Kambja Konsum Kesk 2a (Pargi tn algus) (KP)

2,5

1 kord kuus

Männi 9/13 (elurajoon) (KP)

2,5

1 kord kuus

Kambja, Männi 15 (elurajoon) (KP)

2,5

1 kord kuus

Kambja, Männi 11/17

2,5

1 kord kuus

Kambja, Kase 2 (elurajoon) (KP)

2,5

1 kord kuus

Kambja kool Kesk 12

2,5

1 kord kuus

(KP) -kogumispunkt

 

 

Suurjäätmed

Suurjäätmete korraldatud äravedu Kambja jäätmeveopiirkonnas toimub iga kuu teisel teisipäeval. Vajadusel võib muuta suurjäätmete äraveo nädalapäeva kooskõlastatult vallaga. Suurjäätmete äraveo tellimus tuleb esitada AS-le Ragn-Sells klienditeenindusele hiljemalt kaks päeva enne äravedu, edastades info jäätmete koguse kohta. Suurjäätmeid kinnistult võib korraga ära anda mitte rohkem kui 2 m3. Juhul, kui suurjäätmeid on rohkem, paigaldab AS Ragn-Sells jäätmevaldaja soovil kinnistule suurjäätmete mahuti 7 tööpäeva jooksul, mille transpordi ja laenutuse eest tasub jäätmevaldaja AS Ragn-Sells.

Suurjäätmeteks loetakse tavajäätmeid, mis ei mahu konteinerisse, nt lauad, toolid, kardinapuud, vaibad jms. Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed ( nt uksed, aknad, kraanikausid, viimistlusmaterjalid jms), elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (nt pesumasinad, telerid, elektripliidid jms) ning probleemtooted (nt autoromud või nende osad, vanarehvid). Suurjäätmeid saab ära anda ka jäätmejaamades.


 

Nõuded kogumisvahendile

Jäätmete kogumismahutid peavad olema kompaktsed, terved, korralikult suletavad ja mida on võimalik jäätmeveoki tõstemehhanismiga tühjendada.

Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende avamise tühjenduspäeval või tellib AS-lt Ragn-Sells eraldi teenusena luku avamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Mahutite kõrvale või peale pandud pakendatud jäätmed viib AS Ragn-Sells ära ilma kliendipoolse tellimuseta graafikujärgsel päeval, rakendades hinnakirjas toodud hinda.

 

Kogumisvahendi asukoht

AS-l Ragn-Sells on õigus teenust osutada ajavahemikus kella 6.00 - 23.00-ni. Selleks tuleb mahutid välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 6-ks ning tagada konteineritele ohutu juurdepääs.

Juurdesõidu teed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased, talvisel ajal lumest puhastatud.

Kuni 370 liitrised konteinerid (kaherattalised konteinerid) võib paigutada jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast maksimaalselt 10 m kaugusele

600 – 800 liitrised mahutid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõvakattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast üldjuhul kaugemal kui 4 m.

Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on õigus AS-l Ragn-Sells küsida teenustasu vastavalt hinnakirjale. Mahuti teisaldustee jäätmeveokini peab olema kõva kattega.

NB! Palume jäätmevaldajal hinnata ära mahuti kaugus, et vältida edasisi arusaamatusi käsitranspordi tasu rakendumisel.
 

Kuidas saada vabastust?

Kambja Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Liitumisest vabastamise aluseks on jäätmevaldaja vastav kirjalik taotlus ja otsuse vabastamise kohta teeb vallavalitsus ja edastab info nii jäätmevaldajale kui ka AS-le Ragn-Sells. Viimasel ei ole õigust ainuisikuliselt jäätmevaldajat vabastada korraldatud jäätmeveost.

Ühismahuti ja jäätmekoti kasutamise soovi korral tuleb samuti esitada vastav taotlus Kambja Vallavalitsusele.
 

Arved

Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatud arvete maksetähtaeg on 14 kalendripäeva.

Kui klient tarbib teenuseid kuus vähem kui 5€ eest, siis AS Ragn-Sells jätab õiguse arve välja saata peale nimetatud summa (5 €) täitumist, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. Tagamaks arvete õigeaegset tasumist, soovitame sõlmida püsimaksekorralduse.

AS-l Ragn-Sells on õigus rakendada tasu tühisõidu eest ja jätta jäätmemahuti tühjendamata, kui see sisaldab mittevastavaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia-ja haljastusjäätmed), või kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud AS-i Ragn-Sells veotranspordile juurdepääsu mahutile või mahuti puudub graafikujärgsel päeval. Tasu tühisõidu eest võib olla 50% vastava mahuti tühjendushinnast.

AS-l Ragn-Sells on õigus peatada jäätmevaldajale teenuse osutamine juhul, kui jäätmevaldaja on jätnud tasumata AS-i Ragn-Sells poolt teenuse eest esitatud arve rohkem kui 30 päeva alates arvel märgitud maksetähtajast ning jäätmevaldajale on esitanud kordusarve ning hoiatus vedamise peatamise kohta.

 

Iseteenindus

AS-i Ragn-Sells kodulehe www.ragnsells.ee Iseteeninduse kaudu on võimalik jälgida konteineri tühjendusgraafikut, arvete tasumist jm teenusega seonduvat. Iseteenindusse sisse logimine eeldab, et meie andmebaasis on teie isikukood. Kiireim viis iseteenindusega liitumiseks on edastada isikukood aadressile iseteenindus@ragnsells.com või helistada klienditeeninduse telefoninumbrile +372 60 60 439.
 

Hinnakiri

 

 


Kambja valla jäätmehoolduseeskiri (kehtib ainult Kambja jäätmeveopiirkonnas)