Huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlusvoor

Huvihariduse ja -tegevuse toetus

Toetust makstakse Kambja vallale eraldatud vahenditest Kambja valla huvitegevuse ja huvihariduse kava realiseerimiseks. Sihtgrupp on  7–19-aastased isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kambja vald.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised: 

  • õppuri toetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja kulude katmiseks;
  • transporditoetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks nii huviringis osalemiseks kui ka huviala võistlustel osalemiseks
  • teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude, vahendite ja noorte võistlustel osalemise ja muude üritustega seotud transpordikulude katmiseks,

Eraisikud saavad toetust taotleda aastaringselt.

Teenuse pakkuja toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus esitatakse hiljemalt 10. jaanuariks perioodiks jaanuar kuni juuni ja 10. augustiks etteulatuvalt perioodiks september kuni detsember. Vallavalitsus võib vabade vahendite olemasolul ja ebapiisava taotluste arvu korral tähtaega pikendada või kuulutada välja täiendava taotlusvooru.

Toetust ei või kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Kambja vald toetab rahvastikuregistris Kambja valla elanikuna registreeritud 7–19-aastastele noortele pakutava huvihariduse ja huvitegevuse, sh sporditegevuse andmist.

Vald toetab teenuse pakkujaid, kes pakuvad noortele huviharidust ja -tegevust ühe noore kuni kahes eri valdkonda kuuluvas huvitegevuses osalemist.

Kui noor tegeleb enam kui kahe huvitegevusega, otsustab lapsevanem, milliseid huvitegevusi toetab vald. Tartu linnas tegutsevate huvikoolide ja huviringide korral kinnitab lapsevanem oma eelistuse Tartu linna elektroonilises registris.

Kui noor osaleb ühe teenusepakkuja juures mitmes huvitegevuses, siis vallavalitsus toetab teenusepakkujat ühe tegevuse ulatuses.

Toetuse saamiseks peab huvitegevus teenuse pakkuja huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses .

Teenusepakkuja esitab üks korda aastas, hiljemalt 30. oktoobriks vallavalitsusele taotluse koos Kambja vallast huvitegevuses osalevate noorte nimekirjaga ja uuendab nimekirja 15. veebruariks.

Makstav toetus teenuse pakkujale on pearahapõhine. Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Vallavalitsus kinnitab korraldusega igal aastal pärast eelarve vastuvõtmist ühe kuu jooksul eelarves selleks ettenähtud vahendite piires teenusepakkujale makstava toetuse suuruse noore kohta. Toetuse suuruse kinnitamisel lähtub vallavalitsus eelarve võimalustest ja võtab arvesse teenusepakkujate poolt vallavalitsusele edastatud huvitegevust pakkuvate teenusepakkujate kohamaksumuse määrasid.

Toetust eraettevõtjast teenusepakkujale makstakse iga Kambja vallast huvitegevustes osaleva noore eest kohamaksumuse määras, kuid mitte rohkem kui ettenähtud vahendite piires. 

Toetust väljaspool Kambja valda asuvatele munitsipaalhuvikoolidele makstakse omavahelistes lepingutes kokkulepitud kohamaksumuse alusel.

Tartu linnas tegutsevate spordikoolidele ja -klubidele makstav toetus reguleeritakse vallavalitsuse ja Tartu linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Spordiliit vahelise lepinguga. Need spordikoolid ja -klubid ei pea toetuse saamiseks vallavalitsusele taotlust esitama.

Toetus makstakse välja kahes osas poolaasta kaupa.

Teenusepakkuja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele aruande hiljemalt 15. veebruariks. Kui teenusepakkuja tegevus lõpeb kalendriaasta keskel, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.

Teenusepakkuja esitab aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik
  2) toetuse suurus teenusepakkuja kogutuludest
  3) teenusepakkuja tegevuste ülevaade toetuse kasutamise ajavahemikul
  4) harrastajate keskmine arv toetuse kasutamise ajal
  5) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.