Energiakulude hüvitamine

14.06.22
 Energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmine on lõppenud!

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kolm meedet: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele (mahaarvutus võrgutasu arvel) ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele.

Hüvitatakse septembri (tagasiulatuvalt) kuni aprillikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.

Energiakulude tõusu toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle netosissetulek jääb alla mediaantaseme, mida arvestatakse leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha)
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu. 

Toetuste saamise arvutamise abistav kalkulaator on leitav rahandusministeeriumi kodulehelt.

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistrijärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. Näiteks, kui Teie tegelik elukoht on Kambja vallas, aga rahvastikuregistrijärgne elukoht (e nn sissekirjutus) on Tartu linnas, siis tuleb taotlus esitada Tartu linnavalitsusele.

Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt alates 2021. aasta septembri tarbimise järgi koostatud arvete alusel. Esimene kuu, mille kohta saab toetust taotleda on septembrikuu tarbimise eest (oktoobris saadud arvete alusel).

Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.

Täiendav teave energiakulude hüvitamisest rahandusministeeriumi veebis: https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

 

Taotlemine

Kui olete kalkulaatori abil kindlaks teinud, et kuulute toetuse saajate hulka, siis esitage taotlusvorm ja vajalikud lisad:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse.
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte)
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.

Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peab esitatud dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:

 1.   tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 2.   tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 3.   kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
 4.   kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Vajadusel tuleks lisaks esitada ka tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Juhul kui pere alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast tuleks esitada tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga.
 

Taotlusvorm

Taotluse saab hiljemalt esitada 13. juunil 2022.

Menetlemise lihtsustamiseks palun esitage võimaluse korral taotlus elektrooniliselt!

Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt alates 2021. aasta septembri tarbimise järgi koostatud arvete alusel. Taotluses märkida sissetulekud möödunud kuude kohta! Viimane kuu, mille eest hüvitist saab taotleda on aprill 2022

Taotluse esitamiseks e-postiga  laadige alla vorm, täitke see arvutis või seadmes, digiallkirjastage see koos vajalike lisadega ja saatke vallavalitsusele aadressil vald@kambja.ee

 

Paberil esitamiseks laadige alla vorm, täitke see arvutis või seadmes ning printige välja või laadige alla PDF vormingus vorm, printige välja ja täitke käsitsi. Täidetud vorm ja lisad esitada koos isikut tõendava dokumendiga vallavalitsusele kantseleis või sotsiaaltöö spetsialistile (Pargi 2, Ülenurme või Kesk 2, Kambja). 

 

Kestvus

Taotlust menetlev ametnik kontrollib taotleja vastavust tingimustele, arvutab välja toetuse suuruse ning teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotlejalt kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates.

Vallavalitsus kannab toetuse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.

 

Täiendav teave:

 

Aare Laak (Ülenurme piirkond)

5696 5611

 

Tiina Lobjakas (Kambja piirkond)

502 5840