Valdkonna määrused

Pealkiri
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord
Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine
Gümnaasiumilõpetaja stipendium
Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord
Kambja Ignatsi Jaagu Kooli arengukava
Kambja Ignatsi Jaagu Kooli põhimäärus
Kambja Lasteaia Mesimumm arengukava 2020 - 2023
Kambja Lasteaia Mesimumm põhimäärus
Kambja valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus
Kambja valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
Kooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli pidaja pädevuse delegeerimine
Koolilõpetaja stipendium
Kuuste Kooli arengukava 2021 - 2026
Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord
Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord
Soinaste Lasteaia Laululind arengukava 2020 - 2025
Soinaste Lasteaia Laululind põhimäärus
Stipendiumi maksmise kord Kambja valla koolides
Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava 2020 – 2026
Tõrvandi Lasteaia Rüblik põhimäärus
Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord
Üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
Ülenurme Gümnaasiumi arengukava 2019 - 2022
Ülenurme Gümnaasiumi õpilaste majutusteenuse kohamaksumuse kinnitamine
Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava 2020 – 2025
Ülenurme Lasteaia Nurmepesa põhimäärus
Ülenurme Muusikakooli arengukava 2018 - 2022
Ülenurme Muusikakooli õppemaksu kehtestamine
Ülenurme Muusikakooli põhimäärus
Unipiha Algkooli arengukava 2019 - 2021