« Tagasi

Soinaste külas asuva Välja tn 11 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Soinaste külas asuva Välja tn 11 krundil kehtiva Saia, Johannese 1, -2, -3, -4 ja Johannese -6 detailplaneeringu täpsustamiseks. 

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud piirdeaia kõrguse osas, tuletõrje veevarustuse osas ning haljastuse osas.

Ehitusseadustiku kohaselt on lubatud kohalikul omavalitsusel põhjendatud juhul anda projekteerimistingimusi, kui planeeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Nimetatud tingimus on täidetud, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 10 aasta.

Taotleja poolt planeeritav ehitustegevus vastab üldplaneeringu tingimustele, sobib mahuliselt ja oma sihtotstarbelt piirkonda. Samuti ei muutu kehtiva detailplaneeringuga määratud ala ruumiline lahendus, ei mõjuta naaberkinnistute ehitusõigust ega halvenda piirkonnas juba väljakujunenud ja tulevikus detailplaneeringu alusel rajatavat hoonestuslaadi. Lisaks jäävad kehtima muud detailplaneeringus määratud tingimused.

Vallavalitsus on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada kuni 06.04.2023 elektrooniliselt aadressile vald@kambja.ee või paberil aadressile Kambja Vallavalitsus, Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.