« Tagasi

Räni alevikus asuva Kassisilma tn 14 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Räni alevikus Kassisilma tn 14 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Krundil kehtib Põllu kinnistu lõunapoolse osa detailplaneering, mis on kehtestatud Ülenurme vallavolikogu 17.04.2007.a otsusega nr 30.

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada katusekalde osas. Soovitakse katusekallet 0 kraadi.

Ehitusseadustiku kohaselt on lubatud kohalikul omavalitsusel põhjendatud juhul anda projekteerimistingimusi, kui planeeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Nimetatud tingimus on täidetud, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 14 aasta. Ehitusseadustiku kohaselt on lubatud täpsustada detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslike tingimusi. Planeeritud katusekalle kuulub antud tingimuste alla. Varasemalt on väljastatud projekteerimistingimused hoonestusala täpsustamiseks ning tingimustega täpsustatud hoonestusala jääb kehtima uute projekteerimistingimustega.

Taotleja poolt planeeritav ehitustegevus vastab üldplaneeringu tingimustele, sobib mahuliselt ja oma sihtotstarbelt piirkonda. Samuti ei muutu kehtiva detailplaneeringuga määratud ala ruumiline lahendus ja ei mõjuta naaberkinnistute ehitusõigustega halvenda piirkonnas juba väljakujunenud ja tulevikus detailplaneeringu alusel rajatavat hoonestuslaadi. Lisaks jäävad kehtima muud detailplaneeringus määratud tingimused.

Projekteerimistingimuste väljastamise menetlus detailplaneeringu olemasolul peab toimuma avatud menetlusena. Kohalik omavalitsus kaasab menetlusse kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku ja isikud, kelle huve võib ehitis või ehitamine puudutada.

Vallavalitsus on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada kuni 24.10.2022 elektrooniliselt aadressile vald@kambja.ee või paberil aadressile Kambja Vallavalitsus, Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald 61714 Tartumaa.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.