« Tagasi

Raanitsa külas asuva Metsamäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Asukoht kaardil

 

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Metsamäe maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala tehnovõrkudega varustamine, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus, haljastus ja heakorrastus ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Planeeritava ala pindala on u 2 ha.

Kehtiva Kambja valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala osaliselt säilitataval metsamaal ja teisalt hõlmab maa-ala ka maaparandatud ala. Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb üldplaneeringust, mille kohaselt on ehitusõiguse saamiseks vajalik koostada detailplaneering juhul, kui lähima olemasoleva hoonete kompleksini on vähem kui 250 m. Detailplaneering ei ole kehtivat Kambja valla üldplaneeringut endise Kambja valla territooriumil muutev ega ole vastuolus koostatava Kambja valla üldplaneeringuga. 

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt muudetakse Metsamäe maaüksuse sihtotstarve elamumaaks. Krundile on kavandatud ehitusõigus kuni nelja hoone püstitamiseks (sh üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kaks kuni 6 m kõrgust abihoonet, lisaks on lubatud üks kuni 20 m2 suurune ja kuni 5 m kõrgune hoone), mille ehitisealune pind on kokku kuni 500 m2. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustusele), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, põllumajandus- ja toiduametiga ning tehnovõrgu valdajatega.

Arvamuse andmise perioodil ei esitatud isikute (piirinaabrite) poolt planeeringulahenduse osas arvamusi-seisukohti-ettepanekuid.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.05.2023 kuni 28.05.2023 Kambja Vallavalitsuse teenuskeskuses (Kesk 2, Kambja alevik) ning Kambja vallaveebis siinsel leheküljel.


Planeeringu toimik