« Tagasi

Koostatav uus üldplaneering

Laekunud ettepanekud ja Kambja vallavalitsuse seisukohad.  28.02.2023

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

Üldplaneeringu seletuskiri | pdf

Joonis 1: Maakasutus | pdf | 7,88 MB

Joonis 2: Piirkondlikud ehitustingimused | pdf

Joonis 3: Väärtused ja piirangud | pdf | 9,72 MB

Joonis 4: Taristu | pdf | 9,14 MB

Lisa 1: Rohevõrgustiku analüüs | pdf | 6,28 MB

Lisa 2: Alusanalüüs | pdf | 4,93 MB

Lisa 3: KSH aruanne | pdf | 3,55 MB

Lisa 4: Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus | pdf 

Lisa 5: Riiklikud looduskaitse- ja kultuuriväärtused | pdf

Lisa 6: Maardlad ja mäeeraldised | pdf

Lisa 7: Kambja valla elanike liikuvusuuring | pdf | 7,96 MB

Lisa 8: Liiklusmüra hinnang | pdf 

Lisa 9: Pangodi maastikukaitseala üldplaneering | pdf

 

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimus perioodil 07.11.–06.12.2022.

Avalikud arutelud toimusid 13.-15.12.2022 Kambjas, Uhtil ja Külitsel.

 

Kambja valla üldplaneeringu alusuuringute teostamist rahastati meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus". Projekti „Kambja valla liikuvustaristu kavandamine ja läbimõeldud suunamine" raames toetati liikuvusuuringu teostamist 7200 euroga ning ettevõtlusanalüüsi teostamist 4800 euroga.