« Tagasi

Soinaste külas asuvate Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksuste detailplaneering

 

Hõlmatud ala: Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksus, Soinaste küla

Pindala: u 0,9 ha

Algatamine: Kambja vallavolikogu 19.10.2022 otsus nr 83

Vastuvõtmine: Kambja vallavalitsuse 01.06.2023 korraldus nr 1734

Avalik väljapanek: 01.–14.07.2023

Kehtestamine: Kambja vallavalitsuse 23.08.2023 korraldus nr 2039

Planeeringu lahendusKiire_DP_30-11-2022.asice | 7,41MB | asice

Menetlus: Planeeringu toimik

 

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 kruntide ulatuses kehtiva detailplaneeringu muutmist krundi maksimaalse lubatud ehitisealuse pindala, hoonestusala, hoonete arvu ning katusetüübi ja -kalde vahemike osas. Muus osas jääb kehtima Jaani ja Tolga maaüksuste detailplaneering.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt on krundile lubatud ehitada kuni kolm hoonet, mille suurim lubatud ehitisealune pind on vastavalt krundile 430-500 m2. Arhitektuursete tingimuste osas näeb planeeringulahendus ette hoonete lubatud katusekalde vahemikuks 15-30 kraadi (kõrvalmahtudel või varikatusel 0-15 kraadi) ning lubatud katusetüüpideks viilkatus või kelpkatus ja kõrvalmahtudel lamekatus. Kruntide hoonestusala on piiritletud tänavapoolsetest krundipiiridest vastavalt kehtivale detailplaneeringule ning muudest krundi piiridest minimaalselt 4 m kaugusele. Muus osas kehtivat Jaani ja Tolga maaüksuste detailplaneeringut ei täpsustata.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga  ja tehnovõrgu valdajatega.

Arvamuse andmise perioodil ei esitatud isikute (sh piirinaabrid) poolt seisukohti-arvamusi-ettepanekuid planeeringulahenduse osas. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 01.–14.07.2023 vastuväiteid-ettepanekuid-arvamusi ei esitatud.