« Tagasi

Soinaste küla Lehise maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kambja Vallavalitsus algatas 26.08.2021 korraldusega nr 3265 Soinaste külas asuva Lehise maaüksuse (kü tunnus 94901:006:0687) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Lehise maaüksuse jagamist elamumaa ning äri- ja tootmismaa kruntideks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist ridaelamute ja/või korterelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks ning äri- ja tootmismaa kruntidele ehitusõiguse määramist äri-/tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääsud, parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord.

Planeeringuala suurus on ca 6,2 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla endise Ülenurme valla territooriumi üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt on Lehise maaüksusel maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud elamumaa ning äri- ja tootmismaa.

Planeeringu dokumendid arvamuse andmiseks:

Teie arvamusi ootame elektrooniliselt aadressile vald@kambja.ee või kirja teel (Pargi tn 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa) hiljemalt 16.07.2022.