« Tagasi

Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste ning lähiala detailplaneering

 

Hõlmatud maaüksused:  LõoLõovälja ja Sireli maaüksus

Algatamine ja lähteseisukohad: Kambja vallavolikogu 16.02.2022 otsus nr 24

Planeeringu lahendus: Lõovälja DP_04.05.2023 | asice | 6,07MB

Teie arvamusi ootame elektrooniliselt aadressile vald@kambja.ee või kirja teel (Pargi tn 2, Ülenurme alevik, Kambja vald) hiljemalt 16.06.2023.

 

Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kaaluda võimalust planeeringuala kruntimiseks äri-ja tootmismaa kruntideks ning ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramist äri- ja tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks (sh sadevesi), juurdepääsude rajamiseks (planeeringualasse kaasatakse planeeringuala ulatuses Ränirahnu tee), parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kehtiva Kambja valla üldplaneeringu kohaselt endise Ülenurme valla territooriumil on Lõo maaüksuse juhtfunktsiooniks määratud äri- ja tootmismaa ning Lõovälja ja Sireli maaüksuste juhtfunktsiooniks elamumaa. Seega on Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste detailplaneering üldplaneeringut muutev. Planeeringualast lääne poole jääb Ülle maaüksuse ja lähiala detailplaneering, millega krunditi maaüksus äri- ja tootmismaa kruntideks ning määrati ehitusõigus äri- ja/või tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuala piirneb põhjast üldplaneeringu kohase äri- ja tootmismaa alaga, samuti on planeeringualast idasuunas (Ränirahnu teest paremal) maa-alad määratud äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt moodustavad Lõovälja, Sireli, Pihlamarja ja Ränirahnu tee 30 ja 32 maaüksused nn elamumaa juhtfunktsiooniga hamba äri- ja tootmismaa sisse. Planeerimise kohaselt on mõistlik erinevate maakasutuste juhtfunktsioonidega alad (antud juhul äri- ja tootmismaa ning elamumaa) ühendada võimalikult ühtse sirgjoonena, et vältida erinevate juhtfunktsioonide segunemist sisselõigete näol. Planeeringualast ida suunas jääb Lõunakeskuse kompleks.

Arvestades eelnevat on Kambja vallavolikogu seisukohal, et kehtiva Kambja valla üldplaneeringu endise Ülenurme valla territooriumi osas muutmisettepanek on asjakohane ning arenduse perspektiiv kontaktvööndi mõistes sobiv.

Detailplaneeringu eskiislahendusele on koostanud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnangu koostamisel arvestati seadusest tulenevate kriteeriumitega ning kokkuvõtvalt jõuti järeldusele, et arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju.

Planeeringu toimik