« Tagasi

Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste ning lähiala detailplaneering

 

Hõlmatud maaüksused:  LõoLõovälja ja Sireli maaüksus

Algatamine ja lähteseisukohad: Kambja vallavolikogu 16.02.2022 otsus nr 24

Vastuvõtmine: Kambja vallavolikogu 25.10.2023 otsus nr 139

Avalik väljapanek:  13.11.–12.12.2023

Planeeringu lahendus: Lõovälja jt DP_02.08.2023 | asice | 5,9 MB

Menetlus: Planeeringu toimik

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeringuala kruntimiseks äri- ja tootmismaa kruntideks ning ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramist äri- ja tootmishoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks (sh sadevesi), juurdepääsude rajamiseks (planeeringualasse kaasatakse planeeringuala ulatuses Ränirahnu tee), parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Üldplaneeringu kohaselt on Lõo maaüksuse juhtfunktsiooniks määratud äri- ja tootmismaa ning Lõovälja ja Sireli maaüksuste juhtfunktsiooniks elamumaa. Seega on koostamisel kehtiva üldplaneeringu lahendust muutev detailplaneering Lõovälja ja Sireli maaüksuste osas.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse planeeringualal kümme ärimaa krunti ja kolm transpordimaa krunti. Ärimaa kruntidele on kavandatud ehitusõigus kuni 3 hoone püstitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind varieerub olenevalt krundi suurusest 2700–4200 m2. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus POS 1–POS 9 on 12 m ning POS 10 on 10 m. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga ning tehnovõrgu valdajatega. Koostööd on tehtud transpordiametiga.

Arvamuse andmise perioodil esitati planeeringulahenduse osas üks seisukoht, millega piirinaaber palus täiendada planeeringulahendust selliselt, et tulevikus oleks piirinaabril võimalik liituda planeeringus kavandatud taristuga ning tegi ettepaneku vähendada kinnistuga piirnevas ulatuses planeeritava hoone kõrgust. Huvitatud isik nõustus ettepanekutega ning planeeringulahendust korrigeeriti vastavalt.