« Tagasi

Laane külas asuva Väike-Näki maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Hõlmatud maaüksus: Väike-Näki maaüksus (94901:007:0403) ja lähiala Laane külas, Näki tee Tõrvandi alevikus Ringtee tänavani ning Väikenäki tee Laane külas Linnavere teeni

Planeeritava ala pindala:  u 26 ha

Algatamine: Kambja vallavalitsuse 11.03.2021 korraldus nr 2678

Vastuvõtmine: Kambja vallavalitsuse 15.06.2023 korraldus nr 1801

Avalik väljapanek: 10.–24.07.2023

Kehtestatud: Kambja vallavalitsuse 17.04.2024 korraldusega nr 227

Planeeringu lahendus: Laane Väike-Näki DP

 

Planeeringu eesmärk on kaaluda Väike-Näki maaüksuse jagamist elamumaa kruntideks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute ja korterelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele (sh sotsiaalmaa krundi (kruntide) moodustamine) ja heakorrale.

Planeeringualasse on hõlmatud Näki tee Tõrvandi alevikus Ringtee tänavani ning Väikenäki tee Laane külas Linnavere teeni. Planeeringuga antakse lahendus nimetatud teede lõikudes teemaa laiendustele ning võimalused kergliiklustee rajamiseks. 

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud elamumaa. Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev. Koostatava Kambja valla üldplaneeringu eskiislahenduses on Väike-Näki maaüksuse maakasutuse juhtfunktsioon määramata.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Väike-Näki maaüksusest 91 krunti – 79 elamumaa krunti, 5 sotsiaalmaa krunti ja 7 transpordimaa krunti. Elamumaa kruntidele on kavandatud ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks (sh üks põhihoone ja üks abihoone). POS 1—POS 24 lubatud krundi kasutamise sihtotstarve on üksikelamu maa või kaksikelamu maa, POS 25–POS 59 lubatud krundi kasutamise sihtotstarve on üksikelamumaa ning POS 60–POS 79 lubatud krundi kasutamise sihtotstarve on ridaelamu maa. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind üksik- ja kaksikelamu maal varieerub olenevalt krundi suurusest 200-400 m². Ridaelamute suurim lubatud ehitisealune pind on kokku kuni 700 m². Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustusele), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Detailplaneeringu lahendus esitati ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg 30.12.2022.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, põllumajandus- ja toiduametiga, OÜ-ga Ülenurme Teed ning tehnovõrgu valdajatega.

Arvamuse andmise perioodil esitati planeeringulahenduse osas seisukohti-ettepanekuid, millega juhiti tähelepanu erinevatele asjaoludele planeeringulahenduses.