Algatatud planeeringud

« Tagasi

Ülenurme aleviku Sauna maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Ülenurme alevikus asuva Sauna maaüksuse (kü tunnus 94901:007:0441) ja lähiala detailplaneering algatati ja lähteseisukohad kinnitati Kambja Vallavalitsuse 16.09.2021 korraldusega nr 3371.

Sauna maaüksuse omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Ülenurme alevikus asuval Sauna maaüksusel (kü tunnus 94901:007:0441).

Planeeringu eesmärk on kaaluda Sauna maaüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks, maaüksuse kruntimist (elamumaa ja sotsiaalmaa) ning elamumaa krundile ehitusõiguse määramist korterelamu projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb anda lahendus juurdepääsudele, tehnovõrkudega varustamisele, haljastusele, heakorrale ja piirkonna liikluskorraldusele.

Planeeringuala suurus on ca 0,6 ha.

Detailplaneeringu algatajaks, koostamise korraldajaks ja kehtestajaks on Kambja Vallavalitsus.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla endise Ülenurme valla territooriumi üldplaneeringuga. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud maaüksuse lääne osas elamuala ja üldkasutatav ala maaüksuse ida osas. Kavandatav tegevus ei ole vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele detailplaneering, mille alusel kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevust.

Korraldus ja lähteseisukohad: