Algatatud planeeringud

« Tagasi

Uhti külas asuvate Valgekõrtsi tee 10a ja 10b maaüksuste detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavolikogu algatas Uhti külas asuvate Valgekõrtsi tee 10a ja 10b maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 24.08.2022 otsusega nr 58

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Uhti külas asuvate Valgekõrtsi tee 10a ja 10b maaüksuste detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Valgekõrtsi tee 10a ja 10b maaüksuste muutmist 100% ärimaa sihtotstarbega maaüksusteks ning ehitusõiguse määramist ärihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.
Üldplaneeringus asub planeeringuala nn valgel alal ehk säilitatakse olemasolev maakasutus. Maatulundusmaale reserveeritud juhtotstarbega alal on lubatud ärimaa maakasutuse sihtotstarve. Seega on taotletav tegevus kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Planeeringuala suurus on u 1 ha.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.