Algatatud planeeringud

« Tagasi

Tõrvandi alevikus asuva Vidriku maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Tõrvandi alevikus asuva Vidriku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamiseks.

Kambja vallavolikogu algatas Tõrvandi alevikus asuva Vidriku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 14.09.2022 otsusega nr 71.

Planeeritava ala suurus kokku on u 6,2 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda Vidriku maaüksuse kruntimist ja kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks ning tänavavõrgustiku ühendamist (sh kõnniteed) piirkonna olemasolevate teedega.

Planeeringuala asub üldplaneeringus elamumaa juhtfunktsiooniga märgistatud maa-alal ja on seega kooskõlas. Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.