Algatatud planeeringud

« Tagasi

Tõrvandi alevikus asuva Uus-Ratasepa maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Detailplaneering on algataud Kambja vallavalitsuse 11.11.2021 korraldusega nr 3561.

Vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Tõrvandi alevikus asuva Uus-Ratasepa maaüksusele detailplaneeringu algatamiseks. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegijaks on AS OG Elektra.

Esitatud taotluse kohaselt soovitakse maaüksusest eraldada ärimaa krunt ning määrata ehitusõigus ärihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Samuti tuleb planeeringuga anda ka lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele ja heakorrale. 

Taotletav tegevus on kooskõlas üldplaneeringuga, mille kohaselt on maaüksuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.