Algatatud planeeringud

« Tagasi

Tõrvandi alevikus asuva Uus-Ratasepa maaüksuse detailplaneering

Hõlmatud ala: Uus-Ratasepa maaüksus (94901:007:1769), Tõrvandi alevik

Pindala:  u 5000m²

Algatamine: Kambja vallavalitsuse 11.11.2021 korraldusega nr 3561 | Lähteseisukohad | pdf

Planeeringulahendus: 590821_Uus-RatasepaT6rvandiDP_2023-06-14.asice

Menetlus: Planeeringu toimik

Planeeringu eesmärk on kaaluda Uus-Ratasepa maaüksusest eraldada u 5000m² suurune maaüksus ning krundile ehitusõiguse määramist kaubandushoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Detailplaneeringuga antakse lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse (sh üldmaade sisustamine) ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Taotletav tegevus on kooskõlas üldplaneeringuga, mille kohaselt on maaüksuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Teie arvamusi ootame elektrooniliselt aadressile vald@kambja.ee või kirja teel (Pargi tn 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa) hiljemalt 07.08.2023.