Algatatud planeeringud

« Tagasi

Tõrvandi alevikus asuva Uus-Ratasepa detailplaneering

Algatamine

Detailplaneering on kehtestatud Kambja vallavalitsuse 11.11.2021 korraldusega nr 3561.

Vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Tõrvandi alevikus asuva Uus-Ratasepa maaüksusele detailplaneeringu algatamiseks. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegijaks on AS OG Elektra.

Esitatud taotluse kohaselt soovitakse maaüksusest eraldada ärimaa krunt ning määrata ehitusõigus ärihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Samuti tuleb planeeringuga anda ka lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele ja heakorrale. 

Kehtiva Kambja valla üldplaneeringu endise Ülenurme valla territooriumil kohaselt on maakasutuse kohaselt maaüksustele määratud perspektiivne äri- ja tootmismaa maakasutuse juhtfunktsioon. Seega on taotletav tegevus kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga

Kavandatav tegevus ei ole vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lg 1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. Samuti pole kavandatav tegevus eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2-4 sätestatust. Kavandatav tegevus ei kuulu ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" alla. Seega ei ole antud juhul kavandatud tegevuse puhul kohustuslik keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine ega ka selle tarbeks eelhinnangu koostamine, mistõttu pole võimalik ega ka vajalik KSH algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.