Algatatud planeeringud

« Tagasi

Soinaste külas asuvate Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksuste detailplaneering

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Soinaste külas asuvate Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu algatamiseks.

Kambja vallas Soinaste külas asuvate Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksuste detailplaneering algatati ja lähteseisukohad kinnitati Kambja vallavolikogu 19.10.2022 otsusega nr 83.

Planeeritava ala suurus kokku on u 0,9 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 kruntide ulatuses muuta kehtivat detailplaneeringut krundi maksimaalse lubatud ehitisealuse pindala, hoonestusala, hoonete arvu ning katusetüübi ja -kalde vahemike osas. Muus osas jääb kehtima Jaani ja Tolga maaüksuste detailplaneering.

Planeeringuala paikneb maa-alal, mille juhtfunktsiooniks üldplaneeringus on elamumaa.

Planeeritaval alal kehtib Ülenurme vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 72 kehtestatud Jaani ja Tolga maaüksuste detailplaneering.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.