Algatatud planeeringud

« Tagasi

Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Algatamine 

Soinaste külas asuvate Jaani (kü tunnus 94901:007:1641) ja Leetsi (kü tunnus 94901:007:1640) maaüksuste ja lähiala detailplaneering algatati üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna Kambja Vallavolikogu 21.09.2021 otsusega nr 159 „Soinaste  külas  asuvate  Jaani  ja  Leetsi  maaüksuste detailplaneeringu   algatamine,   lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine".

Vallavalitsusele esitati Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksustele detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegijaks on maaüksuste omanik AS Respo Haagised. Esitatud taotluse kohaselt soovitakse maaüksustele saada ehitusõigust kuni 20 000 m² lao- ja tootmishoonete ehitamiseks (kuni 18m kõrgused) ning kuni 50 000 m² hoiuplatside rajamiseks.

Kehtiva valla üldplaneeringu kohaselt on maakasutuse kohaselt maaüksustele määratud perspektiivne elamumaa maakasutuse juhtfunktsioon. Samuti on määratud äri- ja tootmishoonete maksimaalseks kõrguseks 12 m. Seega sisaldab taotlus kehtiva üldplaneeringu lahendust muutvat ettepanekut Jaani ja Leetsi maaüksuste osas.

AS Respo Haagised alustas oma tootmist pea 30 aastat tagasi ning on selle aja jooksul jõudsalt kasvanud. Detailplaneeringu realiseerimine annab ettevõttele võimaluse realiseerida oma arenguplaane, mis võimaldab säilitada konkurentsivõimet, luua uusi töökohti, vähendada toodete materjalimahukust, suurendada tootlikkust, kasvata lisandväärtust ja ekspordi mahtu.

Planeeritavate ehitistest kõige mõjukam hoone oleks kuumtsinkimise hoone rajamine ettevalmistus- ja keevitusjaoskonna kõrvale, mis vähendaks oluliselt CO heidet ning see tooks kaasa ka nn tootmise jalajälje vähendamise keskkonnale. Eelkõige on see tingitud sellest, et käesoleval hetkel transporditakse valmistatud konstruktsioonid kuumtsinkimiseks Harjumaale ja siis tagasi. Kuumtsinkimise võimalusel jääks selline hulk kilomeetreid läbimata ning CO heide väheneks. Samuti on AS Respo Haagised valla üks suuremaid tööandjaid erasektoris.

Kohaliku omavalitsuse üks ülesannetest on kaasa aidata valla arengule. Üheks selliseks toetuse võimaluseks on toetada piirkonna ettevõtlust luues neile tingimused ja võimalused edasiseks arenguks. Toetamise teiseks eesmärgiks on luua võimalused uute töökohtade loomiseks.

Kavandatavale detailplaneeringule on koostatud eelhinnang, mille koostamisel arvestati seadusest tulenevate kriteeriumitega ning kokkuvõtvalt jõuti järeldusele, et arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Samuti küsiti koostatud eelnõule ja eelhinnangule asjaomaste asutuste seisukohti (keskkonnaamet ja põllumajandus- ja toiduamet). Põllumajandus- ja toiduamet ei esitanud detailplaneeringule omapoolseid tingimusi ega piiranguid. Keskkonnaamet on seisukohal, et KSH algatamine ei ole käesoleva informatsiooni alusel vajalik.