Algatatud planeeringud

« Tagasi

Soinaste külas asuva Haru tn 4 maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavolikogu algatas Soinaste külas asuva Haru tn 4 maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 24.08.2022 otsusega nr 52

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Soinaste külas asuva Haru tn 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda Haru tn 4 maaüksuse jagamist kaheks elamumaa krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Haru tn 4 maaüksusel kehtib Soinaste külas asuva Tolga ja Jaani maaüksuste detailplaneering, millega moodustati elamumaa krunt suurusega 2206 m². Üldplaneeringus on piirkonna maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud elamumaa ja väikseima ehitusõigust omava krundi minimaalne suurus 1000m². Seega on taotletav tegevus kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Vajalike uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel.

Detailplaneeringuga tuleb anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Kavandatava planeeringu puhul ei ole võimalik ega ka vajalik KSH algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.