Algatatud planeeringud

« Tagasi

Sipe külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneering

Algatamine

19.06.2020 esitati Kambja vallavalitsusele detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Elisa Eesti AS.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Sipe külas asuva Lohu maaüksuse (kü tunnus 28204:004:0002) jagamine kaheks eraldiseisvaks krundiks ning hoonestamata krundile sidemasti rajamine ning ehitusõiguse määramine sidemasti teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Planeeritava sidemasti kõrguseks on 80 meetrit maapinnast.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.12.2015. a määrusele nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused" teeb planeerimisealase tegevuse korraldaja koostööd kaitseministeeriumiga, kui planeeringuga kavandatakse üle 28 m kõrgust ehitist, transpordiametiga, kui planeeringuga kavandatakse üle 45 m kõrguse ehitise püstitamist ning politsei- ja piirivalveametiga, kui planeeringuga kavandatakse üle 45 m kõrgust ehitist.

Kambja vallavalitsus küsis seisukohti detailplaneeringu koostamiseks kaitseministeeriumist, lennuametist (transpordiamet) ja politsei- ja piirivalveametilt. Kaitseministeerium, lennuamet ja politsei- ja piirivalveamet võtsid teadmiseks detailplaneeringu koostamise, kuid ei esitanud seisukohti detailplaneeringu koostamiseks.

Planeeringuala suurus on ca 8 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil.

Kavandatav tegevus ei ole vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lg 1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. Samuti pole kavandatav tegevus eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2-4 sätestatust. Kavandatav tegevus ei kuulu ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" alla. Seega ei ole antud juhul kavandatud tegevuse puhul kohustuslik keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine ega ka selle tarbeks eelhinnangu koostamine, mistõttu pole võimalik ega ka vajalik KSH algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kambja vallavalitsuse 11.02.2021 korraldusega nr 2572 algatati Sipe külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.