Algatatud planeeringud

« Tagasi

Räni alevikus asuva Päikeseratta maaüksuse ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Detailplaneering on algatatud Kambja vallavalitsuse 09.09.2021 korraldusega nr 3346 „Räni alevikus asuva Päikeseratta maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".

Päikeseratta maaüksus (kü tunnus 94901:001:0402) kuulub Kambja vallale. Päikeseratta maaüksuse sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Sama maakasutuse juhtfunktsioon on määratud ka kehtivas Kambja valla üldplaneeringus endise Ülenurme valla territooriumi osas.Planeeringu koostamisest huvitatud isikuks on Kambja vallavalitsus.

Planeeringuala pindala on u 2,5 ha.

Planeeringu eesmärgiks on ellu viia kehtivat üldplaneeringut. Üldplaneeringuga on maaüksuse maakasutuse juhtfunktsiooni määramisel aluseks olnud soov maaüksusele rajada lasteaed. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Päikeseratta maaüksusele ehitusõiguse määramist lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks. Detailplaneeringuga tuleb anda lahendus ala liikluskorraldusele, haljastusele, tehnovõrkudega varustatusele, heakorrale. Kavandatav tegevus ei ole vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. Samuti pole kavandatav tegevus eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2-4 sätestatust. Kavandatav tegevus ei kuulu ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" alla. Seega ei ole antud juhul kavandatud tegevuse puhul kohustuslik keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine ega selle tarbeks eelhinnangu koostamine, mistõttu pole võimalik ega ka vajalik KSH algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.