Algatatud planeeringud

« Tagasi

Räni alevikus asuva Kristalli tn 2 maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kristalli tn 2 maaüksus (kü tunnus 94901:005:1680) kuulub Kambja vallale. Detailplaneeringu algatamisest huvitatud isikuks on Kambja vallavalitsus.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Kristalli tn 2 maaüksuse jagamist 4 elamumaa, 1 sotsiaalmaa ja 1 transpordimaa krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeritava sotsiaalmaa krundi minimaalseks pindalaks peab olema 3000 m2. Planeeringuga tuleb anda ka lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele, heakorrale.

Planeeringuala pindala on 7 823 m2. Taotletav tegevus on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil.

Kavandatav tegevus ei ole vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lg 1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. Samuti pole kavandatav tegevus eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2-4 sätestatust. Kavandatav tegevus ei kuulu ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" alla. Seega ei ole antud juhul kavandatud tegevuse puhul kohustuslik keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine ega ka selle tarbeks eelhinnangu koostamine, mistõttu pole võimalik ega ka vajalik KSH algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kambja vallavalitsuse 11.02.2021 korraldusega nr 2569 algatati Räni alevikus asuva Kristalli tn 2 maaüksuse detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad