Algatatud planeeringud

« Tagasi

Räni alevikus asuva Tiigrisilma tn 2 maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavolikogu algatas Räni alevikus asuva Tiigrisilma tn 2 maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 24.08.2022 otsusega nr 59

Kambja vallavalitsusele esitati detailplaneeringu algatamise ettepanek Räni alevikus asuva Tiigrisilma tn 2 maaüksusele (94901:005:0553).

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Tiigrisilma tn 2 maaüksuse jagamist kolmeks elamumaa krundiks ning tekkivatele uuetele kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Taotletav tegevus on kooskõlas üldplaneeringuga.

Planeeringuala pindala on 6865 m².

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.