Algatatud planeeringud

« Tagasi

Räni alevikus asuvate Ränirahnu tee 17, 19 ja Nurmise tiik maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Räni alevikus asuvate Ränirahnu tee 17, 19 ja Nurmise tiik maaüksuste detailplaneeringu algatamiseks.

Räni alevikus asuvate Ränirahnu tee 17, 19 ja Nurmise tiik maaüksuste detailplaneering algatati ja lähteseisukohad kinnitati Kambja vallavolikogu 29.06.2022 otsusega nr 48.

Planeeringuala suurus on u 4,2 ha.

Eesmärk on kaaluda võimalust kruntide liitmiseks äri- ja toomismaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramist äri- ja tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringuga, millega on määratud maaala maakasutuse juhtfunktsiooniks äri- ja tootmismaa ning mis kohustab planeeringut koostama. Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel.

Planeeringuga tuleb anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks - planeeringualasse peab olema kaasatud planeeringuala piires Ränirahnu tee - parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.