Algatatud planeeringud

« Tagasi

Räni aleviku Räniküla tn 5 maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavalitsusele esitati detailplaneeringu algatamise ettepanek Räni alevikus asuva Räniküla tn 5 maaüksusele.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Räniküla tn 5 maaüksuse jagamist kaheks elamumaa krundiks ning tekkivale uuele krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb anda ka lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele, heakorrale. Planeeringuala pindala on 2350 m2 .

Taotletav tegevus on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil. Kavandatav tegevus ei ole vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse järgi keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustuslikkusega detailplaneering, mille alusel kavandataks olulise keskkonnamõjuga tegevust.

Kavandatav tegevus ei kuulu ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" alla. Seega ei ole antud juhul kavandatud tegevuse puhul kohustuslik keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine ega ka selle tarbeks eelhinnangu koostamine, mistõttu pole võimalik ega ka vajalik KSH algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kambja vallavalitsuse 15.04.2021 korraldusega nr 2809 algatati Räni alevikus asuva Räniküla tn 5 maaüksuse detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.