Algatatud planeeringud

« Tagasi

Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavolikogu algatas 16.02.2022 otsusega nr 24 Räni alevikus asuvate Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteseisukohad ja otsustas mittealgatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kaaluda võimalust planeeringuala kruntimiseks äri-ja tootmismaa kruntideks ning ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramist äri- ja tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks (sh sadevesi), juurdepääsude rajamiseks (planeeringualasse kaasatakse planeeringuala ulatuses Ränirahnu tee), parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kehtiva Kambja valla üldplaneeringu kohaselt endise Ülenurme valla territooriumil on Lõo maaüksuse juhtfunktsiooniks määratud äri- ja tootmismaa ning Lõovälja ja Sireli maaüksuste juhtfunktsiooniks elamumaa. Seega on Lõo, Lõovälja ja Sireli maaüksuste detailplaneering üldplaneeringut muutev. Planeeringualast lääne poole jääb Ülle maaüksuse ja lähiala detailplaneering, millega krunditi maaüksus äri- ja tootmismaa kruntideks ning määrati ehitusõigus äri- ja/või tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuala piirneb põhjast üldplaneeringu kohase äri- ja tootmismaa alaga, samuti on planeeringualast idasuunas (Ränirahnu teest paremal) maa-alad määratud äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt moodustavad Lõovälja, Sireli, Pihlamarja ja Ränirahnu tee 30 ja 32 maaüksused nn elamumaa juhtfunktsiooniga hamba äri- ja tootmismaa sisse. Planeerimise kohaselt on mõistlik erinevate maakasutuste juhtfunktsioonidega alad (antud juhul äri- ja tootmismaa ning elamumaa) ühendada võimalikult ühtse sirgjoonena, et vältida erinevate juhtfunktsioonide segunemist sisselõigete näol. Planeeringualast ida suunas jääb Lõunakeskuse kompleks.

Arvestades eelnevat on Kambja Vallavolikogu seisukohal, et kehtiva Kambja valla üldplaneeringu endise Ülenurme valla territooriumi osas muutmisettepanek on asjakohane ning arenduse perspektiiv kontaktvööndi mõistes sobiv.

Detailplaneeringu eskiislahendusele on koostanud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnangu koostamisel arvestati seadusest tulenevate kriteeriumitega ning kokkuvõtvalt jõuti järeldusele, et arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu lähteseisukohad | pdf