Algatatud planeeringud

« Tagasi

Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse detailplaneering

Asukoht.

Hõlmatud ala: Vana-Sepa maaüksuse (28301:001:0062), Pühu küla

Algatamine ja lähteseisukohad: Kambja vallavolikogu 19.10.2022 otsus nr 82

PlaneeringulahendusDP_Vana-Sepa_kooskõlastamisele.asice

Menetlus: Planeeringu toimik

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks.

Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse detailplaneering algatati ja lähteseisukohad kinnitati Kambja vallavolikogu 19.10.2022 otsusega nr 82.

Planeeringuala suurus on u 3 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Vana-Sepa maaüksus elamumaa kruntideks ja määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringus ei ole planeeringualale kavandatud uut juhtotstarvet. Maatulundusmaale reserveeritud juhtotstarbega alal on lubatud üldplaneeringu kohaselt elamumaa maakasutuse sihtotstarve, kui minimaalne krundi suurus on vähemalt 3000 m². Seega on taotletav tegevus kooskõlas üldplaneeringuga.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Arvamuse andmine

Arvamuse andmiseks on aega 30 päeva ning kui arvamuse andja ei ole 30 päeva jooksul arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi selle kohta arvamust avaldada.

Kui Teil on arvamusi detailplaneeringu kohta siis palume Teid, et Te teeksite seda esimesel võimalusel. Samuti kui Teil ei ole arvamusi detailplaneeringu kohta siis palume sellest ka teavitada. Sellisel juhul ei pea me menetlust 30 päeva jõude hoidma.

Teie arvamusi ootame e-kirjaga aadressil vald@kambja.ee või postiga (Pargi tn 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa) hiljemalt 25.02.2024.