Algatatud planeeringud

« Tagasi

Lemmatsi külas Variku maaüksuse detailplaneering

 

Algatamine

Kambja Vallavalitsuse poole pöördus Variku (94901:005:0644) maaüksuse omanik detailplaneeringu algatamise ettepanekuga. Detailplaneeringu algatamise ettepanekus soovitakse maaüksusele planeerida elamumaa krundid.

Ülenurme valla üldplaneeringuga on detailplaneeringu algatamise ettepanek kooskõlas. 

Kambja Vallavalitsuse 15.11.2018 korraldusega nr 737 algatati Lemmatsi külas asuva Variku maaüksuse detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.