Algatatud planeeringud

« Tagasi

Laane külas asuva Kivimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kambja vallavolikogu algatas Laane külas asuva Kivimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 24.08.2022 otsusega nr 53.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Kambja vallavalitsus. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Kivimäe maaüksuse sihtotstarbe muutmist 25% tootmismaaks ja 75% maatulundusmaaks ning ehitusõiguse määramist puurkaevude ning teenindavate hoonete ja rajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringus asub planeeringuala nn valgel alal ehk säilitatakse olemasolev maakasutus ja maaüksusel on lubatud 25% ulatuses sihtotstarbe kõrvalkasutus üldplaneeringus ettenähtud juhtotstarbest. Seega on detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas üldplaneeringuga, kuna planeerimisettepanek näeb ette vähemalt 75% ulatuses olemasoleva maakasutuse säilitamise.

Planeeringuala suurus on u 18 ha.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.